Türkiye
Site Haritası | Kariyer | Forum | Ana Sayfa
| Hizmetlerimiz | Bültenlerimiz | Mevzuat | Uyuşmazlıklar | Basın Odası | Medyada Biz | İletişim
e-mükellef Bilgi Erişimi
Kod 
Şifre

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI


KONULARINA GÖRE VERGİSEL TEŞVİKLER


1. Araçlar, Petrol Aramalari Ve Teşvik Belgeli Yatirimlarda Katma Değer Vergisi Istisnasi

2. Ar-Ge İndirimi

3. Eğitim Ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnasi

4. Endüstri Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

5. Kredi Teminine İlişkin İşlemlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnasi

6. Kültür Yatirimlari Ve Girişimlerine Yönelik Vergisel Teşvikler

7. Olağanüstü Hal Bölgesinde Ve Kalkinmada Öncelikli Yörelerde Uygulanan Vergisel Teşvikler

8. Organize Sanayi Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

9. Serbest Bölgelerde Uygulanan Vergisel Teşvikler

10.Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

11.Yatirim İndirimi İstisnasi

12.Yatırımların Ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Vergisel Teşvikler
1. Araçlar, Petrol Aramalari Ve Teşvik Belgeli Yatirimlarda Katma Değer Vergisi Istisnasi

• Deniz, hava ve demiryolu araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyeti ile iştigal eden mükelleflere bu amaçla yapılan:

- deniz, hava ve demiryolu taşıma araçları teslimleri

- yüzer tesis ve araçların teslimi

- bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler

- bu araçların tadili, onarımı ve bakımı hizmetleri

katma değer vergisinden istisnadır.

İlgili Kanun Maddeleri: KDVK md. 13/1-a, KDVGT 48, KDV Sirküleri 31


• Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri ile Petrol Arama Kanunu hükümleri gereğince, petrol arama faaliyetlerini yürütenlere yapılan hizmetler ve mal teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.

İlgili Kanun Maddeleri: KDVK md. 13/1-c, KDVGT 16,19,93,95


• Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.

İlgili Kanun Maddeleri: KDVK md. 13/1-d, KDVGT 69,72,74,87,92 (2004/8127 sayılı BKK)


• Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini kendisi yapan ya da başkalarına yaptıran mükelleflere bu işlerle ilgili olarak yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisnadır.

İlgili Kanun Maddeleri: KDVK md. 13/1-e, KDVGT 93,962. Ar-Ge İndirimi

12.03.2008 tarihli ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'la, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan düzenleme ile 01/04/2008 tarihinden geçerli olmak üzere işletme bünyesinde gerçekleştirilen ve yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100'ü yıllık beyanname ile bildirilen gelirden/kurum kazancından indirilebilecektir.

 

Teknoloji merkezi işletmelerinde ve işletmelerin Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının tamamının matrahtan indirimine olanak sağlanmıştır.

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamının matrahtan indirimine olanak sağlanmıştır.

 

Rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamının matrahtan indirimine olanak sağlanmıştır.

 

Belirli bir sayının üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden sermaye şirketleri bünyesinde kurulacak Ar-Ge merkezlerine yönelik ek Ar-Ge indirimi öngörülmüştür.

 

Yapıldığı dönemde indirilemeyerek sonraki dönemlere devredilen Ar-Ge indirimi tutarın reel değeriyle indirimini sağlamak için, sonraki dönemlerde yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınması sağlanmıştır.

 

Desteklenmesi öngörülen projelerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

 

Kanun'la desteklenmesi öngörülen projelerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının, beş yıl süreyle Hazinece karşılanması öngörülmüştür.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının, beş yıl süreyle hazine tarafından karşılanması öngörülmüştür.

 

Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesna tutulmuştur.

 

Koşulları taşıyanlara teminat alınmaksızın 100.000 (birden fazla kamu idaresinden alınması halinde toplam 10.000.000) YTL'ye kadar teknogirişim sermaye desteği verilmesi öngörülmüştür.

 

İlgili Kanun Maddeleri: 5746 Sayılı Kanun, GVK md.89/1-9, KVK md.14/6, 5228 s. Kanun Geçici md. 5, KVGT 86

 

İlgili Bültenlerimiz: Bültenlerimizden 2008/008 Sayılı bültenimizde detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca Seminer ve Eğitimlerimizden bu konuda Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salonumuzda vermiş olduğumuzAR-GE FAALİYETLERİNDE DEVLET TEŞVİKLERİ VE KOBİLERE KOSGEB DESTEĞİ VE HUKUKSAL GELİŞMELER başlıklı seminerimizin sunumlarına ulaşabilirsiniz.

 


3. Eğitim Ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnasi

01/01/2004 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar 5 vergilendirme dönemi gelir vergisi veya kurumlar vergisinden istisnadır. İstisna, mükelleflerin 625 sayılı Kanun kapsamında işlettikleri okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarından elde ettikleri kazançlara uygulanacaktır. İstisnadan yararlanmak isteyenlerin, faaliyete geçmelerini müteakiben Bakanlığımıza yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

İlgili Kanun Maddeleri: GVK md. 20, KVK md.8/8, GVGT 254, 5228 s. Kanun Geçici md. 1


625 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullar tarafından ilgili dönem kapasitelerinin %10’unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.

İlgili Kanun Maddeleri: KDVK md.17/2-b


Ayrıca, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar 5 vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

İlgili Kanun Maddeleri: KVK md.8/84. Endüstri Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

Endüstri Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik teşviklere 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda yer verilmiştir. Bu bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği sağlanmaktadır.


1-Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

İlgili Kanun Maddeleri: 5084 s. Kanun m.3 , m. 7/h , 1 ve 2 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğleri


2-Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik

İlgili Kanun Maddeleri: 5084 s. Kanun md.4 , m. 7/h


3-Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi

İlgili Kanun Maddeleri: 5084 s. Kanun m.5


4-Enerji Desteği

İlgili Kanun Maddeleri: 5084 s. Kanun m.6 , m. 7/h

 

Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır.

İlgili Kanun Maddeleri: HK. m. 59/n5. Kredi Teminine İlişkin İşlemlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnasi

Bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslar arası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisnadır.

İlgili Kanun Maddeleri: DVK, 2 sayılı tablo/23


Ayrıca, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmayacaktır.

İlgili Kanun Maddeleri: HK madde 1236. Kültür Yatirimlari Ve Girişimlerine Yönelik Vergisel Teşvikler

5225 sayılı Kanunun amacı, bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılmasını ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamaktır.

 

Bu kanun kapsamındaki kültür yatırım ve girişimleri için uygulanacak teşvik unsurları şunlardır:


1. Gelir Vergisi Stopajı İndirimi

Bu kanun uyarınca belge almış kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım ve girişimde çalıştıracakları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla %50'si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla %25'i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmektedir.

İlgili Kanun Maddeleri: 5225 s. Kanun md. 5/b


2. Taşınmaz Mal Tahsisi

Kültür ve Turizm Bakanlığının, bu kanun kapsamında kültür yatırımı ve girişimleri için taşınmaz mal tahsisi yapma yetkisi bulunmaktadır.

İlgili Kanun Maddeleri: 5225 s. Kanun md. 5/a


3. Sigorta Primi İşveren Paylarında İndirim

Bu kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50'si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25'i Hazinece karşılanır.

İlgili Kanun Maddeleri: 5225 s. Kanun md. 5/c


4. Su Bedeli İndirimi ve Enerji Desteği

Kültür yatırımı ve girişimleri, su ücretlerini yatırım ve girişimin bulunduğu yörede uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler. Bu yatırım veya girişimin elektrik enerjisi ve doğal gaz giderlerinin %20'si beş yıl süreyle Hazinece karşılanır.

İlgili Kanun Maddeleri: 5225 s. Kanun md. 5/d


5. Yabancı Uzman Personel ve Sanatçı Çalıştırabilme

Belgeli yatırım veya girişimlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle toplam personel sayısının %10'unu aşmamak üzere yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırılabilir.

İlgili Kanun Maddeleri: 5225 s. Kanun md. 5/e


6. Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Faaliyette Bulunabilme

Belgeli girişimler ile belge kapsamındaki diğer birimler belgede belirlenen çalışma süresi içinde hafta sonu ve resmi tatillerde de faaliyetlerine devam edebilirler.

 

Belgeli yatırımı veya girişimi Bakanlığın izni ile devralanlar da kalan süre için bu kanun hükümleri çerçevesinde teşvik ve indirim uygulamasından yararlanırlar.

İlgili Kanun Maddeleri: 5225 s. Kanun md. 5/f7. Olağanüstü Hal Bölgesinde Ve Kalkinmada Öncelikli Yörelerde Uygulanan Vergisel Teşvikler

4325 sayılı Kanunla Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde vergi teşvikleri uygulamak ve yatırımlara bedelsiz kamu arsa ve arazisi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını artırmak amaçlanmıştır.


1. Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası:

01/01/1998-31/12/2000 tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında sayılan illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu illerdeki işyerlerinden elde ettikleri kazançları -işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmaları şartıyla- işe başlama tarihinden itibaren yatırım dönemi dahil 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.

İlgili Kanun Maddeleri: 4325 sayılı Kanun md.3, 4325 / 1 Seri No.lu Genel Tebliğ


2. Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi:

İstisna süresinin sonundan başlamak ve 31/12/2007 tarihinde sona ermek üzere, Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında sayılan illerdeki işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırılması halinde, bu işyerlerinden elde edilen kazançlar üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden işçi sayısına göre tespit edilen oranda indirim uygulanır.

İlgili Kanun Maddeleri: 4325 sayılı Kanun md.3, 4325 / 1 Seri No.lu Genel Tebliğ


3. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi:

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde en az 10 kişilik istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlar için gerçek ve tüzel kişilere Hazineye ait arazi ve arsaların mülkiyeti bedelsiz devredilebilir.

İlgili Kanun Maddeleri: 4325 sayılı Kanun md. 8, 4325 / 1 Seri No.lu Genel Tebliğ

 8. Organize Sanayi Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik teşviklere 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda yer verilmiştir. Bu bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği sağlanmaktadır.


1.Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

İlgili Kanun Maddeleri: 5084 s. Kanun m.3 , m. 7/h , 1 ve 2 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğleri


2.Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik

İlgili Kanun Maddeleri: 5084 s. Kanun m.4 , m. 7/h


3.Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi

İlgili Kanun Maddeleri: 5084 s. Kanun m.5


4.Enerji Desteği

İlgili Kanun Maddeleri: 5084 s. Kanun m.6 , m.7/h

 

Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Atıksu arıtma tesisi işleten bölgelerden belediyelerce atıksu bedeli alınmaz.

İlgili Kanun Maddeleri: 4562 s. Kanun m. 21


Organize sanayi bölgeleri kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.

İlgili Kanun Maddeleri: KDVK m. 17/4-k

 

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadi işletmeler kurumlar vergisinden muaftır.

İlgili Kanun Maddeleri: KVK m.7/25


Organize sanayi bölgelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisi muafiyetinden faydalanırlar.

İlgili Kanun Maddeleri: EVK md. 5/f


Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır.

İlgili Kanun Maddeleri: HK. m. 59/n

 9. Serbest Bölgelerde Uygulanan Vergisel Teşvikler

Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılırlar. 3218 sayılı Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin,

- bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden

- bu bölgelerde istihdam edilen personele ödenen ücretler 31/12/2008 tarihine kadar gelir vergisinden

- bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili yaptıkları işlemler 31/12/2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan

istisnadır.


Ayrıca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, bu bölgelerde elde ettikleri kazançlar, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

İlgili Kanun Maddeleri: SBK geçici madde 3, KV Sirküleri 13, KVGT 85


Serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar ile serbest bölgelerde verilen hizmetler katma değer vergisinden de istisnadır.

İlgili Kanun Maddeleri: KDVK md.16/1-c, KDVK 17/4-ı, KDVGT 39 , 93

 10. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

- Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.

- Bu bölgelerde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2013 tarihine kadar gelir vergisinden istisnadır.

- Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar da 31/12/2013 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.


Bu istisnalar, TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personeli ücretleri bakımından da uygulanır.

İlgili Kanun Maddeleri: TGBK Geçici madde 2 , KV Sirküleri 6


Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden de istisnadır.

İlgili Kanun Maddeleri: KDVK geçici madde 20


Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır.

İlgili Kanun Maddeleri: HK. m. 59/n

 11. Yatirim İndirimi İstisnasi

5479 sayılı Kanunla 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun “Ticari ve Zirai Kazançlarda Yatırım İndirimi İstisnası” başlıklı 19. maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, geçiş dönemi uygulamaları bu Kanuna eklenen Geçici 69. madde ile düzenlenmiştir.

Buna göre;

 

• Önceki yıllarda kazancın yetersiz olması nedeniyle 01.01.2006 tarihinden önce indirilemeyen istisna tutarları,

• GVK’nın 4842 sayılı kaldırılmadan önceki Ek 1.-.6. maddeleri çerçevesinde başlanılan yatırımlarda, 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında 01.01.2006 tarihinden sonra yapılacak yatırım harcamaları dolayısıyla hesaplanacak istisna tutarları,

• GVK 19. maddesi kapsamında 01.01.2006 tarihinden önce başlanılan yatırımlarla iktisadi ve teknik açıdan bütünlük arz etmek şartıyla bu tarihinden sonra yapılacak yatırım harcamaları dolayısıyla hesaplanacak istisna tutarları, yatırım indirimi istisnası olarak indirimi konusu yapılabilecektir.

İlgili Kanun Maddeleri: GVK Md.19, GVK Geçici madde 61, GVK Geçici madde 65, GVK Geçici madde 69, GV Sirküleri/1, GV Sirküleri/22, GV Sirküleri/23, GV Sirküleri/3212. Yatırımların Ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Vergisel Teşvikler

5084 sayılı Kanunla getirilen gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki ile enerji desteği 31/12/2008 tarihine kadar uygulanacaktır.

 

Ayrıca, Kanun kapsamına giren illerde 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanan yeni yatırımlar için bu teşvikler yatırımın tamamlandığı tarihi izleyen 5 yıl süresince uygulanmaya devam edilir.

İlgili Kanun Maddeleri: (5084 s. Kanun m. 7/h)


1. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Yeni istihdam sağlayan işverenlerin, bu istihdamlar nedeniyle hesaplanacak gelir vergisinin tamamının veya bir kısmının verecekleri muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden gelir vergisine mahsup edilerek terkin edilmesi suretiyle istihdam üzerindeki yük azaltılmıştır.

İlgili Kanun Maddeleri: 5084 s. Kanun md.2, md.3; 1 ve 2 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğleri


2. Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kapsama dahil illerdeki işyerlerinde yeni işe aldıkları işçiler için 506 sayılı Kanunun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden tahakkuk ettirilecek primlerin işveren hissesinin bir kısmı veya tamamı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

İlgili Kanun Maddeleri: 5084 s. Kanun md.4


3. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi

Kanun kapsamındaki illerde en az 30 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek ve tüzel kişilere Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsalar bedelsiz olarak devredilebilmekte veya kullanma izni verilebilmektedir.

İlgili Kanun Maddeleri: 5084 s. Kanun md.5


4. Enerji Desteği

Kapsam dahilindeki illerde 01.04.2005-31.12.2008 tarihleri arasında uygulanmak üzere, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari 10; imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise asgari 30 işçi çalıştıran işletmelerin elektrik enerjisi giderlerinin % 20'si Hazine tarafından karşılanmaktadır.

İlgili Kanun Maddeleri: 5084 s. Kanun md.6

 

Vergi Finans Tv - Video görüntülerine ulaşmak için tıklayınız.
FORUM - Muhasebe, Finans ve Mali Hukuk Forumuna ulaşmak için tıklayınız.
Ege Haber gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma ulaşmak için tıklayınız.
Resmi Gazete - Bugün ve Arşiv için tıklayınız.
Bizimle çalışmak ister misiniz? Özgeçmişinizi oluşturmak için tıklayın.
Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz için hazırladığımız dökümanlarımıza ulaşmak için tıklayınız.
Mali Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.
Sizlere verebileceğimiz hizmetleri görmek için tıklayınız.
Düzenlediğimiz seminer notlarına ulaşmak ve düzenleyeceğimiz Seminerlere kayıt yaptırmak için tıklayınız.
* *
* *
Tümsiad - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği

©2005 Murat KÖSEOĞLU. Tüm hakları saklıdır.  Kullanım Şartları | Uyarı | Sayfa Ziyareti | Sayfa Ziyaretcisi |