Türkiye
Site Haritası | Kariyer | Forum | Ana Sayfa
| Hizmetlerimiz | Bültenlerimiz | Mevzuat | Uyuşmazlıklar | Basın Odası | Medyada Biz | İletişim
e-mükellef Bilgi Erişimi
Kod 
Şifre

 

Yeni Anayasa Taslağı

İlgili komisyonca hazırlanan yeni anayasa taslak taslağı. Okumak için tıklayınız.

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranları Hakkında 2009/14594 Sayılı Karar

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca kurumlara yapılan bazı ödemelere ilişkin vergi kesintisi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Vergi Kesintisine Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Vergi Kesintisi Oranları Hakkında 2009/14593 Sayılı Karar

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 2009/14592 Sayılı Karar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2009/14580 Sayılı Karar

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar

 

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun (Kanun No: 5834) (28.01.2009)

Ödeme tarihi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve...

 

Vergi Dairesine Olan Borçların 18 Ayda Yıllık %3 Faizle Taksitlendirilmesine İlişkin Başvurularda Kullanılacak Dilekçe

30 Ekim 2008 tarih ve 27039 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile getirilen düzenlemelerden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularda kullanacağı dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız.

 

2008/14092 Sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı (20.09.08)

Katma Değer Vergisi oranları ile ilgili düzenlemeler...

 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik (16.09.08)

Bu Yönetmeliğin amacı, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlülerin uyum programı oluşturmaları ve uyum görevlisi atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

37 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri (12.09.08)

Elektronik Beyanname Uygulaması İle İlgili Vergi Usul Kanunu Sirküleri

 

5797 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (19.08.08)

SSK ve Bağ-Kur'a olan prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında işveren ve sigortalılar başvuruları için 20 günlük...

 

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (06.08.08)

28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda(1) belirtilen gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır...

 

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ (06.08.08)

Bu Tebliğin amacı, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci maddesine istinaden uygulanacak idari para cezalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir...

 

Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki (Genelge 2008/73)(04.08.08)

18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşviki...

 

Yurtdışı Borçlanma İşlemleri (Genelge 2008/72) (04.08.08)

Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunda yapılan değişikliklilerle ilgili düzenlemeler

 

Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) (02.08.08)

Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin...

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 385) (01.08.08)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması...

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/12 (01.08.08)

2008 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,56 (yüzde beş virgül elli altı) olarak tespit edilmiştir.

 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.08.08)

20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (e) bendi

 

5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (01.08.08)

 

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği (31.07.08)

Bu Yönetmeliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268) (29.07.08)

işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak ...

 

Serbest Muhasebecilik, Yeminli Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5760 Sayılı) (26.07.08)

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Yeminli Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun adı...

 

268 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (23.07.2008)

Resmi Gazetede yayımlanmak üzere başbakanlığı gönderildi.

İşyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

 

Maliye Bakanlığınca Mükelleflerimize Bazı Vergi Konularında Bilgilenmelerinin Sağlanması ve Bazı Haklarının Kullanımında Yol Göstermek Amacıyla 2 Adet Rehber Hazırlanmış ve Kullanıma Sunulmuştur. (21.07.2008)

1 - Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları

Vergi idaresince yapılan tarhiyatlarda mükelleflerin idari başvuru yollarından Uzlaşma, Cezalarda İndirim ve Üst Makamlara Başvuru gibi hakların ne şekilde kullanılabileceğine yönelik ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

2 - Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri ile Pişmanlık ve Islah Hükümlerinin Uygulanması

Vergi hatalarını düzeltme işlemlerinde düzeltmeye konu olmayan vergi uyuşmazlıkları, başlıca vergi hataları ve vergi hatalarının ortaya çıkarılması ile bu hataların düzeltilmesi işlemlerinin yanı sıra pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanması konularında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

 

Kredi Kartı Satış (POS) Cihazı ile Yapılan Satışlar ve KDV Beyannamesinin 45 No’lu “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedellerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” Satırına İlişkin Açıklama (22.07.2008)

Bilindiği üzere, bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (Pos makinesi ve imprinter cihazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları (sanal pos, kredi kartı, banka kartı-debit ve imprinter cihazı ile yapılan) günlük satış tutarları bazında aylık dönemler halinde ilgili dönemi takip eden ay Başkanlığımıza göndermektedirler.

 

2008/13903 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar (19.07.2008)

 

2008/13902 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (19.07.2008)

 

Bazı Araçların Hangi Tarife Kapsamında Değerlendirileceğine İlişkin Genel Yazı (14.07.2008)

Chrysler marka, Grand Voyager CRD, Grand Voyager AWD ve Grand Voyager 2.8 C model olan ve motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde araç cinsi kamyonet ve/veya kapalı kasa kamyonet olarak gösterilen bu cinsteki taşıtların 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki hangi tarife kapsamında değerlendirileceğine ilişkin genel yazı yayınlandı.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) (12.07.2008)

 

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 110 (11.07.2008)

 

Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/1) (08.07.2008)

 

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14) (08.07.2008)

 

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.07.2008)

Yüksek öğrenim belgesi ve/veya ustalık belgesi suretleri sunulan veya bunların yerine istihdam edilen personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim...

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci Maddesine İlişkin 2008/13835 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (02.07.2008)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

 

384 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (29.06.2008)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer verilen "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir.

 

267 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (24.06.2008)

5766 sayılı AATUHK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Gelir Vergisi Sirküleri (Sıra No 69) (23.06.2008)

Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması Hakkında

 

6183 Sayılı AATUHK'da ve Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (06.06.2008)

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmıştır.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 383) (04.06.2008)

Motorlu kara taşıtlarına, taşıtın plaka bilgisinin pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak kaydedilmesini sağlamak üzere birer "Taşıt Kimlik Birimi" takılması;

 

36 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri (30.05.2008)

Hekimlerin 01.06.2008 Tarihi İtibariyle POS Cihazını İşyerlerinde Bulundurmaları Ve Kullanılmaları Halinde Bu Cihazlarla Düzenlenen Belgeler “Serbest Meslek Makbuzu” Olarak Kabul Edilecektir.

 

35 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri (30.05.2008)

2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 05.11.2008 tarihi akşamına kadar verilebileceğine ilişkin açıklamalar.

 

34 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri (30.05.2008)

2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 05.09.2008 tarihine kadar verilebilecektir.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382) (30.05.2008)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

TÜMSİAD ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Seminerin Sunumları (28.05.2008)

Ar-Ge Faaliyetlerinde Devlet Teşvikleri ve Kobilere KOSGEB Desteği ve Hukuksal Gelişmeler konulu Seminer sunumlarına ulaşmak için tıklayınız veya Seminer ve Eğitimler başlığına giriniz...

 

5763 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (26.05.2008)

Yeni istihdam paketi olarak ta adlandırılan ayrıca SSK ve Bağ-kur prim borçlarına af niteliği taşıyan bu kanun...

 

Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2008/27)

Bu Tebliğin amacı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla,

 

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 08.05.2008

 

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Seri No: 109 (11.04.08)

... katma değer vergisi iade talepleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecek, bu uygulama Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) adıyla anılacaktır.

 

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Bkk 2008/13426) 06.04.2008

Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini...

 

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun 27.02.2008

 

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.02.2008

 

2008/13210 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar 13.02.2008

 

2008/13196 İşverenlerin Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarına İlişkin Çalıştırma Oranlarının Tespitine Dair 2005/9077 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’ın 2008 Yılında da Uygulanması Hakkında Karar 13.02.2008

 

2008/13234 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 08.02.2008

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 25 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bölümün sonuna aşağıdaki 28 nci sıra eklenmiştir...

 

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 2008 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar 06.02.2008

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık almakta olanların aylıklarından, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2008 yılında % 10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi...

 

Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2008/1 (06.02.08)

Bankalarca ve benzeri kredi kuruluşlarınca kullandırılan kredilerin geri dönüşüne ilişkin icrada yapılan işlemler....

 

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) 06.02.2008

Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları tasdik sözleşmelerine ilişkin bildirimlerinin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı...

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 381 ) 06.02.2008

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri...

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/32

29.02.2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2007 dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

 

Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerimiz için beyanname verme süresi yarın (01 Şubat 2008) başlıyor. (31.01.08)

Mükelleflerimiz 2007 yılı kazançlarına ilişkin beyannamelerini, Şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine verebilirler....

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 380) (22.01.08)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2007 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere...

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 60) (19.01.08)

Ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını...

 

Sigorta Ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (19.01.08)

Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mevcut yükümlülükleri ile potansiyel riskleri nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı yeterli miktarda özsermaye bulundurmalarının...

 

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (19.01.08)

İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğe...

 

01.01.2008 Tarihinden İtibaren Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Ödemeleri Banka Aracılığıyla Yapılacaktır (18.01.08)

01.01.2008 tarihinden sonra kanuni süresinde verilecek Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Beyannameleri üzerine tahakkuk edecek kurumlar vergisi...(Bu konudaki 2008-005 sayılı bültenimize ulaşmak için tıklayınız)

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/31 (17.01.08)

5362 Sayılı Kanuna göre kurulan meslek odalarının ve birliklerinin, işletme hesabı esasına göre defter tutan üyelerine ait beyanname, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür...

 

Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2008/2) (12.01.08)

Bir sanayi işletmesinin sanayi siciline kayıt edilebilmesi için, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte üretim yerinin bulunduğu İl’in Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir...

 

Gümrük Genel Tebliği Seri No: 2’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Muafiyetler) Seri No:13 (11.01.2008)

18/2/2000 tarih ve 23968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Muafiyetler) 3 üncü maddesinin b bendi...

 

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1) (10.01.2008)

Söz konusu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde; “Yönetmelik kapsamına dahil kamu idarelerince muhasebe sistemine dahil edilen duran varlıklardan; arazi ve arsalar, yapım aşamasındaki sabit...

 

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik (08.01.2008)

Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik şirketlerinin kuruluşuna, faaliyet ruhsatı işlemlerine, teşkilat yapılarına, ana sözleşme değişikliklerine, hisse devirlerine, ilân ve reklamlarına, birleşme, devir ve tasfiyelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir...

 

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra Numarası: 2008/1) (08.01.2008)

2007/1 sıra numaralı Tebliğ ile değişik 6 ncı maddesinde yer alan “dörtyüzon Yeni Türk Lirasına” ibareleri “435 YTL’ye (dörtyüzotuzbeş Yeni Türk Lirasına)” olarak değiştirilmiştir...

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 379) (05.01.2008)

1- Kıymetli Maden Alım/Satımında Belge Düzeni...

2- Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diş Hekimleri ile Veteriner Hekimler Dahil) Tarafından Kullanılacak Kredi Kartı Okuyucuları... (Bu konudaki 2008-003 sayılı bültenimize ulaşmak için tıklayınız)

3- Anlaşmalı Eczanelerce Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Düzenlenen Faturalarda Süre...

4- İlaç Satış Mümessilleri Tarafından Taşınan Promosyon Ürünleri ile Numune İlaçlarda Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği

5- 3568 Sayılı Kanununa Göre Yetki Almış Meslek Mensuplarına ve Avukatlık Kanununa Göre Yetki Verilen Avukatlara Uzlaşma Görüşmelerinde İbraz Etme Zorunluluğu Getirilen Belgeler...

 

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 107) (04.01.2008)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur...

1- Tevkifat Uygulaması Hk...

2- Gümrük Beyannamelerinin İbrazı Hk...

3- KDV Oran Uygulamsı Hk... (Bu konudaki 2008-001 ve 2008-002 sayılı bültenlerimize ulaşmak için tıklayınız.)

4- 2008 Yılında Gerçekleşen İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı Hk...

5- KDV Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklikler Hk...(Bu konudaki 2008-004 sayılı bültenimize ulaşmak için tıklayınız)

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (18.11.2007)

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan “örtülü kazanç” müessesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesi ile “Transfer...

 

Ulusal Marker Uygulaması ile İigili Başbakanlık Genelgesi(2007/25) (15.10.07)

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet...

 

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /9 (09.10.2007)

2007 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.4,54 (yüzde dört virgül elli dört ) olarak...

 

Serbest Muhasebecilik, Yeminli Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.09.07)

Serbest Muhasebecilik, Yeminli Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinin...

 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.09.07)

Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları...

 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.09.07)

21/2/1990 tarihli ve 20440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin...

 

506 Sayılı Kanunun Ek 5'inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.(26.09.2007)

506 sayılı Kanunun Ek 5 inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ'in 4 üncü maddesi iptal edilmiş olup...

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri (Sıra No: 28) Resmi Gazetede yayımlandı. (21.09.2007)

Bankalar ve diğer mali kuruluşların müşterilerinin risk durumlarına ilişkin bilgilerin TCMB'ce toplanmasına ve paylaşılmasına...

 

Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşların Müşterilerinin Risk İşlemleri Hakkında Yönetmelik (20.09.2007)

Bankalar ve diğer mali kuruluşların müşterilerinin risk durumlarına ilişkin bilgilerin TCMB'ce toplanmasına ve paylaşılmasına...

 

Borcu Yoktur ve Mükellefiyet Yazıları İnternet Ortamından Alınabilecek (18.09.07)

İnternet vergi dairesi kullanıcılarına elektronik ortamda “BORCU YOKTUR” ve “MÜKELLEFİYET YAZISI” alma imkânı getirilmiştir.

 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.09.2007)

Oda yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye...

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 375) Resmi Gazetede yayımlandı. (11.09.2007)

Milli Piyango İdaresince Oynatılan Şans Oyunlarında Belge Düzeni

İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi

 

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (10.09.2007)

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ’in 8 inci maddesinin...

 

Vergi Finans Tv - Video görüntülerine ulaşmak için tıklayınız.
FORUM - Muhasebe, Finans ve Mali Hukuk Forumuna ulaşmak için tıklayınız.
Ege Haber gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma ulaşmak için tıklayınız.
Resmi Gazete - Bugün ve Arşiv için tıklayınız.
Bizimle çalışmak ister misiniz? Özgeçmişinizi oluşturmak için tıklayın.
Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz için hazırladığımız dökümanlarımıza ulaşmak için tıklayınız.
Mali Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.
Sizlere verebileceğimiz hizmetleri görmek için tıklayınız.
Düzenlediğimiz seminer notlarına ulaşmak ve düzenleyeceğimiz Seminerlere kayıt yaptırmak için tıklayınız.
* *
* *
Tümsiad - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği

©2005 Murat KÖSEOĞLU. Tüm hakları saklıdır.  Kullanım Şartları | Uyarı | Sayfa Ziyareti | Sayfa Ziyaretcisi |