Murat KÖSEOGLU

Serbest Muhasebeci Mali Müsavir

 

DUYURU

YEMINLI MALI MÜSAVIRLER ODALARI YÖNETMELIGINDE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

Sayı : 26646
Tarih: 17/ 09 / 2007

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler ve Yeminli Mali Müsavirler Odalari Birliginden;

YEMINLI MALI MÜSAVIRLER ODALARI YÖNETMELIGINDE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

MADDE 1 – 21/2/1990 tarihli ve 20440 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Yeminli Mali Müsavirler Odalari Yönetmeliginin 3 üncü maddesinde yer alan "Bakan" tanimi asagidaki sekilde degistirilmis ve "Birlik" taniminin sonuna "(TÜRMOB)" ibaresi eklenmistir.

"Bakan: Maliye Bakani'ni,"

MADDE 2 – Ayni Yönetmeligin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanligi'na" ibaresi, "Maliye Bakanligi'na"; 10 uncu maddesinin besinci fikrasinda yer alan "Maliye ve Gümrük Bakani" ibaresi "Maliye Bakani"; 23 üncü maddesinde yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanligi'nin" ibaresi "Maliye Bakanligi'nin"; 51 inci maddesinin besinci fikrasinda yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanliginca" ibaresi "Maliye Bakanliginca" olarak degistirilmistir.

MADDE 3 – Ayni Yönetmeligin 14 üncü maddesinin üçüncü fikrasi asagidaki sekilde degistirilmis ve besinci fikrasinda yer alan "mektup" ibaresinden önce gelmek üzere "teyitli e-posta, teyitli faks veya" ibaresi eklenmistir.

"Oda yönetim kurulu baskani ve yönetim kurulu üyeleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil ) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayin hisimlari, esleri ve kendileri ile ilgili islerin görüsülmesine ve sorusturmasina katilamazlar."

MADDE 4 – Ayni Yönetmeligin 16 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

"MADDE 16 – Odanin gelirleri asagida gösterilmistir:

a) Odaya giris (kayit) ücreti: Odaya kaydolan her üyeden ve Oda çalisanlar listesine kaydedilecek ortaklik bürolari ve sirketler ile bunlarin subelerinden kayit aninda bir kere alinir. Kayit ücreti miktari memur maasi taban ayligi katsayisinin 300 rakami ile çarpimi sonucu bulunacak tutardir.

b) Yillik üye aidatlari: Maktu ve nispi olarak iki sekilde tespit olunur ve Nisan ayi sonuna kadar tahsil olunur.

1) Maktu yillik aidat: Memur maasi taban ayligi katsayisinin 200 rakami ile çarpimi sonucu bulunacak tutar, odaya kayitli bütün üyeler tarafindan ödenir.

2) Nispi yillik aidat: Yalnizca fiilen mesleki faaliyette bulunan üyelerce ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yillik gelir vergisi beyannamesinden mesleki kazancinin %1'ini, sirket olarak faaliyette bulundugu takdirde dagitilsin dagitilmasin beyan edilen kurum kazancindan payina düsen tutarin %1 ini yillik aidat olarak ödemek zorundadir. Nispi aidatin üst siniri maktu yillik aidatin yirmi katini geçemez. Odaya giris (kayit) ücreti ile yillik maktu ve nispi aidatlarin miktarlari ve ödeme zamanlari, 3568 sayili Kanunun 50 nci maddesinin (g) bendine göre Birlik tarafindan çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

c) Yardim ve bagislar: Odaya ihtiyari olarak bagis yardimda bulunulabilir.

d) Çesitli gelirler:

1) Oda gayri menkullerinin kira gelirleri, her türlü faiz ve menkul kiymet gelirleri, Oda araciligiyla üyelere saglanan tahkim, bilirkisilik ve benzeri islerden elde edilen ücretlerin % 4'ü ve çesitli gelirlerdir. Mesleki kimlik belgesi bedeli olarak memur maasi taban ayligi katsayisinin 200 rakami ile çarpimi sonucu bulunacak tutar; Oda mensuplarina dagitilacak ve bürolarina asmalari zorunlu tasdikli fiyat tarifesi karsiligi olarak, memur maas taban ayligi katsayisinin 100 rakami ile çarpimi sonucu bulunacak tutar alinir.

2) Oda için gerekli tasinmaz mal edinimi için oda genel kurulu tarafindan belirlenecek katki paylari ile çalisanlar listesinin sirketler bölümüne kayitli sirketlerden alinacak yillik ödentiler.

3) Genel Kurulca belirlenecek diger gelirler.

4) Kurs ve mesleki egitim gelirleri."

MADDE 5 – Ayni Yönetmeligin 24 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve dokuzuncu fikralari asagidaki sekilde degistirilmistir.

"Odalar kurulus amaçlari disinda faaliyette bulunamazlar."

"Amaçlari disinda faaliyet gösteren odalarin sorumlu organlarinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Maliye Bakanligi'nin veya bulunduklari yer cumhuriyet bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandirilir."

"Ancak, milli güvenligin, kamu düzeninin, suç islenmesine veya suçun devamini önlemenin yahut yakalamanin gerektirdigi hallerde gecikmede sakinca varsa, odalar, vali tarafindan faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men karari yirmidört saat içinde görevli hakimin onayina sunulur. Hakim , kararini kirksekiz saat içinde açiklar; aksi halde, bu idari karar kendiliginden yürürlükten kalkar."

MADDE 6 – Ayni Yönetmeligin 26 nci maddesinin (e) bendinde yer alan "hazirlamak" ibaresinden önce gelmek üzere "oda saymani ile birlikte" ibaresi eklenmistir.

MADDE 7 – Ayni Yönetmeligin 26 nci maddesinden sonra gelmek üzere asagidaki madde eklenmistir.

"Oda saymaninin görev ve yetkileri

MADDE 26/A – Oda saymanin görevleri sunlardir:

a) Odanin bütçe taslagini oda sekreteri ile birlikte hazirlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Odanin muhasebe kayit ve islemlerinin, kendi gözetiminde düzgün tutulmasini saglamak.

c) Gelir ve giderleri usulüne uygun belgelere istinaden kayda aldirmak.

d) Demirbas ve ayniyat kayitlarinin düzenlenmesini, saklanmasini saglamak.

e) Bütçe ödenekleri arasindaki aktarma tekliflerini hazirlayarak Yönetim Kurulunun onayina sunmak.

f) Dönem sonu mali tablolarini hazirlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

g) 29/11/1991 tarihli ve 21066 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler Odalari ve Yeminli Mali Müsavirler Odalari Üye Aidatlari ile Birlik Paylarinin Tespitine Ait Yönetmelikte belirtilen süre sonunda maktu ve nispi aidatlarini ödemeyenleri belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Kâr amaçsiz isletmeler muhasebe standardina uygun olarak finansal tablolari hazirlamak."

MADDE 8 – Ayni Yönetmeligin 27 nci maddesine asagidaki (d) ve (e) bentleri eklenmistir.

"d) Kamu haklarindan yoksun bulunmamak",

"e) Affa ugramis olsalar bile yüz kizartici veya seref ve haysiyeti kirici suçtan veya kaçakçilik, resmi ihale ve alim satimlara fesat karistirma, devlet sirlarini açiga vurma suçlarindan dolayi hüküm giymis olmamak."

MADDE 9 – Ayni Yönetmeligin 31 inci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

"MADDE 31 – Noterden tasdikli genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve üye kayit defteri, çalisanlar listesi defteri ile gerekli sair tasdiksiz yardimci defterler, yönetim kurulu sorumlulugunda oda sekreterligince; noterden tasdikli yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ise yönetim kurulunun sorumlulugunda ve oda saymaninin gözetiminde, düzenlenir ve saklanir.

Gelir ve giderler usulüne uygun belgelere istinaden kayda alinir. Defterlerin elektronik ortamda da tutulmasi mümkündür."

MADDE 10 – Ayni Yönetmeligin 32 nci maddesinin (b) bendinde yer alan "bilirkisilik" ibaresinden sonra gelmek üzere "degerleme, derecelendirme" ibareleri eklenmistir.

MADDE 11 – Ayni Yönetmeligin 34 üncü maddesinin ikinci fikrasinin son cümlesi yürürlükten kaldirilmis ve ayni maddeye asagidaki üçüncü fikra eklenmistir.

"Oda üyeliginden istifa edenler, Birlige iade edilmek üzere ruhsatlarini ve varsa mühürlerini odaya teslim etmek zorundadirlar."

MADDE 12 – Ayni Yönetmeligin 38 inci maddesinin (b) bendinin sonuna "veya asli görülerek ilgili odaca onaylanmis bir örnegi" ibaresi ve asagidaki (c) bendi eklenmistir.

"c) Sirket ortaklarinin, ortaklik paylarinin ve adresinin degismesi halinde, konuya iliskin kararin noterden onayli nüshasi ile kararin yayinlandigi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin asli veya ticaret sicilinden alinmis onayli bir örnegi veya asli görülerek ilgili odaca onaylanmis bir örnegi,

MADDE 13 – Ayni Yönetmeligin 41 inci maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

"Kimlik belgesi alinmasi ve degistirilmesi

MADDE 41 – Meslek mensuplarina bagli olduklari odalar tarafindan kimlik belgesi verilir. Isyerinin baska bir odaya nakli halinde yeni kimlik belgesi verilir ve eskisi iptal edilir. Meslek unvanindan baska nüfus hüviyet cüzdaninda belirtilen bilgiler ile is ve ikamet adreslerini içeren bu kimlik belgesi oda baskani tarafindan imzalanir ve mühürlenir. Kimlik belgeleri, tek tip olarak Birlik tarafindan bastirilir. Istifa ve diger sebeplerle meslekten ayrilanlar kimliklerini iptal edilmek üzere odaya teslim eder."

MADDE 14 – Ayni Yönetmeligin 43 üncü maddesine asagidaki fikralar birinci ve dördüncü fikralar olarak eklenmistir.

"Meslek mensubu gerekli gördügü takdirde kendisine gelen müsterinin kim oldugunu önceki meslek mensubundan sorup ögrenerek, gerekli görüsmeleri de yaptiktan sonra isi kabul eder."

"Is kabulü ve reddi ile ilgili uygulama esaslari Birlik tarafindan bir mecburi meslek karari ile belirlenir."

MADDE 15 – Ayni Yönetmeligin 44 üncü maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

"MADDE 44 – Mesleki faaliyette bulunan meslek mensuplari nakil için yeni is yeri merkezinin bulundugu oda yönetim kuruluna yazi ile basvurur. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensuplarinin ikametgah degisikliklerinde nakil suretiyle kayit yaptirmalari ihtiyaridir.

Isyeri ve ikametgah degisikliklerinde basvuru yazisinda, istekte bulunan meslek mensubunun kayitli oldugu odanin adi, sicil numarasi, ruhsatname numarasi ve günü, nakletmek istedigi oda bölgesi içindeki isyeri ve ikamet adresi bildirilir. Adres degisikliginin Odaya bildirilmesi zorunludur."

MADDE 16 – Ayni Yönetmeligin 45 inci maddesinin birinci fikrasinda yer alan "Geçici Kurul'a (Birlige)" ibaresi "Birlige" olarak degistirilmis, ayni fikranin son cümlesinde yer alan "ayrica" ibaresinden sonra gelmek üzere "nakil gittigi odaya" ibaresi eklenmistir.

MADDE 17 – Ayni Yönetmeligin 46 nci maddesinde yer alan "Geçici Kurul'a (Birlige)" ibaresi "Birlige" olarak degistirilmis ve maddeye asagidaki ikinci fikra eklenmistir.

"Birlik bu itirazi onbes gün içinde karara baglar. Birligin verecegi karar kesindir."

MADDE 18 – Ayni Yönetmeligin 47 nci maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

"Meslek üye kütügü, çalisanlar listesi ile çalisanlar listesinin sirketler bölümüne kaydolma ve silinme

MADDE 47 – Odada, odaya kayitli her meslek mensubunun kaydedildigi meslek mensubu üye kütügü ile fiilen mesleki faaliyette bulunacaklarin yazildigi çalisanlar listesi tutulur. Çalisanlar listesinin ayri bir bölümüne ortaklik bürolari ve sirketler kaydolunur.

Asagidaki hallerde meslek mensubunun adi çalisanlar listesinden Yönetim Kurulu karari ile silinir:

a) Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacagini yazili olarak bildirmesi veya çalisma bürosunu kapatmis olmasi.

b) Çalisma bürosunu oda bölgesi disina nakletmis bulunmasi.

c) Kanuna göre meslekten çikarmayi gerektiren cezalara çarptirilmasi.

d) Meslek mensubu olmak için Kanunun aradigi sartlarin sonradan kaybedilmis olmasi.

e) Ruhsatnamenin verildigi tarihte, verilmemesini gerekli kilan sebeplerin varliginin sonradan tespit edilmis olmasi.

f) Mesleki faaliyetine son verdiginin odaca tespit ve tevsik edilmis olmasi.

Yukaridaki (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre verilen çalisma listesinden silme karari, gerekçeli olmak zorundadir. Bu karara karsi meslek mensubu odada kayitli en son adresine teblig tarihinden itibaren onbes gün içinde Birlige itiraz edebilir. Itiraz oda kanaliyla yapilir. Itiraz üzerine Birlikçe alinan kararlar, ilgili odaya da bildirilir.

Meslek mensubu, silme karari kesinlesinceye kadar meslegini yapma hakkina sahiptir. Kesinlestikten sonra mesleki faaliyette bulunamaz. Oda disiplin kurulu, kamu yarari bakimindan gerekli gördügü hallerde, yönetim kurulunun çalisanlar listesinden silme karari üzerine, meslek mensubunun geçici olarak mesleki faaliyette bulunmasini yasaklayabilir. Çalisanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdigini ispat eden meslek mensubu bu listeye yeniden yazilmaya hak kazanir.

Mesleki sirketlerin, tasfiyesine karar verildigi halde, tasfiye islemlerinin üç yilda tamamlanmamasi veya sirketin üç yil gayri faal durumda oldugunun tespit edilmesi halinde, bu sirketlere ait kayitlar yönetim kurulu karariyla sirketler sicilinden silinir. Üye olmanin hukuki yükümlülüklerini yerine getiren sirketler gayri faal sayilmaz."

MADDE 19 – Ayni Yönetmeligin 48 inci maddesinin (d) bendinin sonuna asagidaki cümle eklenmistir.

"Sözlesme ücretinin rakamla ve yaziyla belirtilmesi zorunludur."

MADDE 20 – Ayni Yönetmelige asagidaki ek madde eklenmistir.

"Yönerge düzenleme

EK MADDE 1 – Odalarca, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasi ile ilgili olarak asagida belirtilen hususlar için yönergeler düzenlenir.

a) Oda birimlerinin olusumu ile bu birimlerce yürütülecek is ve islemler.

b) Oda personelinin niteligi, ise alinmalari, görev ve sorumluluklari, ücret ve sair haklari, çalisma kosullari, görevlerine son verilmesi ve sair hususlara iliskin usul ve esaslar.

c) Oda tarafindan yapilacak ihalelere iliskin usul ve esaslar.

d) Disiplin kovusturmalari ile ilgili ön incelemenin usul ve esaslari ile kesinlesen disiplin cezalarinin uygulanmasinin usulü.

e) Geçici olarak yurt içinde ve yurt disinda baska bir yerde görevlendirileceklere ödenecek harcirahin miktari, usul ve esaslari.

f) Meslek mensuplari ile mükellefler arasindaki çesitli uyusmazliklarin tahkim usulü ile çözülmesinin usul ve esaslari.

Odalar, gerekli gördükleri sair hususlari da yönergelerle düzenleyebilirler.

Yukarida belirtilen hususlar için düzenlenecek yönergeler, bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten itibaren alti ay içinde hazirlanarak, sürenin bitimini izleyen ilk genel kurulun onayina sunulur."

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeminli Mali Müsavirler Odalari Yönetim Kurullari yürütür.