İHRACATA DÖNÜK DEVLET YARDIMLARI
Pazar Araştırması Yardımı (Para - Kredi Koordinasyon Kurulu 2006/6 Sayılı Tebliği)
Sayı :
Tarih :

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/6)

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 12/10/2006 tarihli ve 2006/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.  

 

BİRİNCİ BÖLÜM
       AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- (1) Bu Tebliğ ile Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanması amaçlanmıştır.

               

Kapsam               

Madde 2 — (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler yararlandırılabilir.


Tanımlar

Madde 3-  (1) Bu Tebliğ'de geçen;

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı,

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,

Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketleri, yazılım sektöründe iştigal eden şirketleri,

Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME),

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM
 DESTEKLENECEK FAALİYETLER

Madde 4-  (1) Bu Tebliğ kapsamında; şirketler ile SDŞ'ler tarafından;

 

a) Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ'ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Doları,

 

b) Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.'ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ'ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,

 

c) Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ'ler için %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Doları,

 

ç) Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ'ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları,

 

            desteklenir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 DESTEK KAPSAMI SÜRESİ VE LİMİTLER  

Madde 5-   (1) Bu Tebliğin 4'üncü maddesinin;

a) (a) bendi çerçevesinde, şirketlerin yıllık en fazla 5 adet, SDŞ'lerin yıllık en fazla 10 adet pazar araştırması projesi,

  b) (c) bendi kapsamında, şirketlerin yıllık en fazla 5 adet, SDŞ'lerin yıllık en fazla 10 adet sektörel nitelikli ticaret heyeti programına katılım giderleri,

 desteklenebilir.

  Madde 6- (1) Bu Tebliğin 4'üncü maddesinin (b,ç) bentlerinde belirtilen destek unsurlarından şirketler ve SDŞ'ler, her bir destek bazında, en fazla üç yıl süresince yararlandırılabilir.  


Madde 7-
(1) Bu Tebliğin 4'üncü maddesinin (a, c) bentlerinde belirtilen pazar araştırması projeleri ile ticaret heyeti programlarının Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır.

 

Madde 8- (1) Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Tebliğin 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamında desteklenmez.

 

a) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri,

 

b) Fuar, sergi, konferans vb. organizasyonlara katılımlar,

 

c) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen programlar.

   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HARCAMA BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME


 

Ödeme Esasları 

Madde 9 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, harcamaların, harcama belgeleri ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Harcamaya ilişkin istenecek diğer bilgi ve belgelerle uygulamaya ilişkin hususlar, Müsteşarlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.

Harcama Belgelerinin İbrazı

Madde 10– (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılacak olan şirket ve SDŞ'ler tarafından gerçekleştirilen harcamalara ilişkin harcama belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde, gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen,  

a) Bu Tebliğin 4'üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmeleri için şirketler ve SDŞ'ler tarafından üyesi bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine veya İGEME'ye;

b) Bu Tebliğin 4'üncü maddesinin (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilmeleri için şirketler ve SDŞ'ler tarafından İGEME'ye,  

c) Bu Tebliğin 4'üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmeleri için şirketler ve SDŞ'ler tarafından üyesi bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine,

           ibraz edilmesi gerekmektedir.  

(2) Yukarıda belirtilen sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, ilgili kurum ve/veya kuruluşların evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Ödeme

Madde 11– (1) Müsteşarlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirket ve SDŞ'ler ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar. 


Madde 12– 
(1) Harcamaya ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Yeni Türk Lirası cinsinden olanları Yeni Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir. 

 BEŞİNCİ BÖLÜM

 DİĞER HÜKÜMLERMüeyyide 

Madde 13 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz etmek suretiyle haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemelerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 
İstisna

Madde 14– (1) 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY ® 'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirket ve SDŞ'ler bu Tebliğ hükümlerinden yararlandırılmazlar.  


Yetki

Madde 15 – (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, Müsteşarlık yetkilidir.

           

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat  

Madde 16– (1) Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/07/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 2'nci maddesi ile anılan Karara istinaden 31/07/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 97/6 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Pazar Araştırması Desteği Hakkında Tebliğ”, ek ve değişiklikleriyle birlikte, yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17 - (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme 

Madde 18– (1) Bu Tebliği, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.


 

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN 

UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR  

Amaç

Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, 2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”de belirtilen kriterler çerçevesinde Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin, potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır.


Kapsam

Madde 2 - Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki desteklerden Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlandırılabilir. 

Tanımlar

Madde 3- Bu Uygulama Usul ve Esaslarında geçen;

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı,

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,

Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketleri, yazılım sektöründe iştigal eden şirketleri,

Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME),

Şirket Çalışanı: ilgili şirkette çalışan işçi, işverenler ile şirket sahipleri ve ortaklarını,

ifade eder

 
İKİNCİ BÖLÜM

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

 

 

A- PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ:

 

Madde 4- Şirketler ile SDŞ'ler tarafından ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ'ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

Madde 5- Pazar araştırması projelerinin Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılmak suretiyle şirketler için %80, SDŞ'ler için %90 olarak uygulanır.

 

Madde 6- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 4'üncü maddesinde yer alan limitler dahilinde bir şirketin yıllık en fazla 5 adet, SDŞ'nin ise yıllık en fazla 10 adet pazar araştırması projesi desteklenebilir. Destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk başvuru tarihi esas alınır.

 

Madde 7- Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde pazar araştırması projesi yürüten şirket veya SDŞ'nin en fazla iki çalışanının;

a- Ulaşım:

1.Türkiye'den araştırma yapmaya gidilecek ülkeye yalnızca bir defalık gidiş ve bir defalık dönüş maliyetini karşılamak üzere otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi bileti ücreti,

2.Gidilen ülkede şehirlerarası ve ülkeler arası ulaşımda kullanılan otobüs, ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, proje başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama ücreti,

b- Konaklama

Gidilen ülkede araştırma yapılırken kalınacak süre içinde, şirket başına günlük 200 ABD Doları karşılığını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri,

c- Satın Alınan Doküman ve Hizmetler

Günlük 75 ABD Dolarını proje başına da 750 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla tercümanlık hizmeti gideri, proje başına 750 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araştırmaya yardımcı olmak üzere satın alınacak basılı doküman ve yayın gideri,

ç- Numune Gönderim Giderleri

Şirketler tarafından pazar araştırması yapılan ülkelere yönelik numune gönderim giderleri (Pazar araştırması gidiş tarihinden en erken 1 (bir) ay önceki veya pazar araştırması gidiş tarihinden en geç 3 ay sonraki dönemdeki numune gönderimlerini kapsar.),

destek kapsamındadır.

 

            B- PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORLARI ve İSTATİSTİK SATIN ALINMASI İLE                        

               ÜYELİK GİDERLERİNİN  DESTEKLENMESİ

Madde 8- Şirketler ile SDŞ'lerin yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen;

 

a) Pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.'ne ilişkin giderleri ile

 

b) Bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri,

 

şirketler için %50, SDŞ'ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

Madde 9- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 8'inci maddesinde belirtilen destek unsurundan şirketler ve SDŞ'ler, en fazla üç yıl süresince yararlanabilir.

 

Destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk destek ödemesine esas teşkil eden fatura, banka dekontu, çek tarihi vb. esas alınır.

 

Madde 10- Şirket ile SDŞ'lerin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 8'inci maddesinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için “Başvuru Formu”yla (Ek–2) İGEME'ye müracaat edilmesi ve satın alınması planlanan rapor, doküman, istatistik ve benzeri belgeler ile üye olunmak istenen kurum ve/veya kuruluşlar için İGEME'nin ön onayının alınması gerekmektedir.

 

Madde 11- Pazar araştırma raporlarının güncel (en fazla iki yıllık) olması gerekmektedir.

 

 

            C- SEKTÖREL NİTELİKLİ TİCARET HEYETİ PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ

Madde 12- Şirketler ile SDŞ'lerin, Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri (ulaşım dahil), şirketler için %50, SDŞ'ler için %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

Madde 13- Sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarının Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılmak suretiyle şirketler için %60, SDŞ'ler için %70 olarak uygulanır.

 

Madde 14- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 12'inci maddesi çerçevesinde bir şirketin yıllık en fazla 5 adet, SDŞ'nin ise yıllık en fazla 10 adet sektörel nitelikli ticaret heyeti programına katılımı desteklenir. Destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk başvuru tarihi esas alınır.

 

Madde 15- Bu destek kapsamında şirket veya SDŞ'nin en fazla iki çalışanının organizatör İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenmiş makbuzlarda yer alan katılım giderleri;

a- Ulaşım:

1.Türkiye'den araştırma yapmaya gidilecek ülkeye yalnızca bir defalık gidiş ve bir defalık dönüş maliyetini karşılamak üzere otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi bileti ücreti,

2.Gidilen ülkede şehirlerarası ve ülkeler arası ulaşımda kullanılan otobüs, ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi bileti ücreti,

 b- Konaklama

Gidilen ülkede heyet süresi boyunca kalınacak süre içinde, şirket başına günlük 200 ABD Doları karşılığını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri,

c- İş toplantısı ve ikili iş görüşmeleri organizasyon giderleri,

ç- Reklam, tanıtım ve promosyon giderleri (basın ilanları, katalog, tanıtım cd.leri, afiş vb.)

d- Halkla ilişkiler ve danışmanlık giderleri

destek kapsamındadır. 

Madde 16- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 12'inci maddesi kapsamında destek sağlanacak sektörel nitelikli ticaret heyeti programları Müsteşarlık tarafından belirlenir ve anılan programları organize eden ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından söz konusu programlara ilişkin yapılacak duyuruda bu husus belirtilir.

 

           Ç- ELEKTRONİK TİCARET (e-ticaret) SİTELERİNE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

 

Madde 17- Şirketler ile SDŞ'lerin ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ'ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

Madde 18- Bu kapsamdaki destek unsurundan şirketler ve SDŞ'ler, en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. Destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk destek ödemesine esas teşkil eden fatura, banka dekontu, çek tarihi vb. esas alınır.

 

Madde 19- Şirket ile SDŞ'lerin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 17'inci maddesinde belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmesi için; üye olmayı planladıkları e-ticaret siteleri için ön onay başvuru formuyla (Ek–8) İGEME'ye müracaat etmeleri, İGEME'den ön onay alınmasını müteakip “Başvuru Formu”yla  (Ek-4) yine İGEME'ye müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İGEME tarafından daha önce ön onay verilmiş olan e-ticaret siteleri için ön onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. İGEME tarafından ön onay verilen e-ticaret siteleri Müsteşarlığın ve İGEME'nin resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

 

          Ön Onay Almış E-Ticaret Siteleri

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HARCAMA BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME


Madde 20- Şirket ile SDŞ'lerin, 2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”de belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için her faaliyet türü için belirlenmiş olan belgelerin harcama belgelerinden (fatura, banka dekontu, bilet vb.) tarihi en yakın olan esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen,  

a) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 4'üncü maddesinde belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmeleri için şirketler ve SDŞ'ler tarafından üyesi bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine veya İGEME'ye;  

b) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 8 ve 17'inci maddelerinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilmeleri için şirketler ve SDŞ'ler tarafından İGEME'ye,  

c) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 12'inci maddesinde belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmeleri için şirketler ve SDŞ'ler tarafından üye oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine,  

ibraz edilmesi gerekmektedir.

       Yukarıda belirtilen 6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, İGEME/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır.  

       İGEME/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kendisine ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı ön inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarı ile destek başvuru dosyasını Müsteşarlığa intikal ettirir. Müsteşarlık, söz konusu dosyayla ilgili olarak yapacağı nihai incelemeyi müteakiben ödenmesini uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi yazısını ise İGEME/ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine intikal ettirir. İGEME/İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği destek ödemesinin yapılacağı şirkete gerekli bildirimde bulunur.  


Madde 21–
Harcamaya ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Yeni Türk Lirası cinsinden olanları Yeni Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir. (TCMB'da yer almayan para birimleri için “Oanda”  ( http://www.oanda.com ) sitesinde yer alan döviz kurları kullanılır.) 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER  HÜKÜMLER  

Madde 22- Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Uygulama Usul ve Esaslarının 4'üncü maddesi kapsamında desteklenmez.

 

a) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri,

 

b) Fuar, sergi, konferans vb. organizasyonlara katılımlar,

 

c) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen programlar.  

Madde 23 - Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz etmek suretiyle haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemelerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.  


Madde 24–
24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY ® 'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirket ve SDŞ'ler bu Uygulama Usul ve Esasları hükümlerinden yararlandırılmazlar.  


Madde 25
– Bu Uygulama Usul ve Esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, Müsteşarlık yetkilidir. 

 

PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

 

İBRAZ EDİLECEK BELGELER

 

1- Başvuru Dilekçesi (Başvuru sahibi firmanın antetli kağıdına yazılmış, üyesi bulunulan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini veya İGEME'yi muhatap, dosyada yer alan belgelerin dökümünün ve 2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteğine İlişkin Tebliğ” kapsamındaki destekten yararlanma talebinin yer alacağı, şirket yetkililerince imzalanmış başvuru dilekçesi.)

2- Başvuru formu (EK–1)

3- İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya İGEME'nin ya da Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği.

4- Maliye Bakanlığını muhatap taahhütname (EK–5)

5- Ulaşıma ilişkin harcamalar için bilet koçanı aslı(elektronik bilet olması halinde biletle birlikte biniş kartı).

6- Konaklamaya ilişkin harcamalar için ayrıntılı fatura aslı ve ödendiğine dair belge

7- Pazar araştırması sonuç raporu (EK–6).

8-Pazar araştırması gerçekleştirilen ülkede görüşme yapılan firma/kuruluş/dernek v.b ile ilgili görüşme formu (EK-7)

9- Pazar araştırmasını gerçekleştirilenlerin şirket sahibi veya ortağı olması halinde en son sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicili gazetesinin aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya İGEME'nin ya da Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği. Pazar araştırmasını gerçekleştirenlerin şirket çalışanı olması halinde bir önceki aya ait SSK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir.)

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1 - Tüm harcamalar belgelendirilmek zorundadır. Harcamaların ödendiğine ilişkin belgelerin ibrazı zorunludur.

2- Tüm harcama belgelerinin asılları ibraz edilmelidir.

3- Her bir pazar araştırmasını en fazla iki şirket çalışanı (şirket sahibi veya ortağı da çalışan sayılır) gerçekleştirebilir. SDŞ ortağı firmaların çalışanları da, SDŞ çalışanıyla birlikte pazar araştırması gerçekleştirebilir.

4- Pazar araştırmasının her bir günü için en az bir kuruluşla görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için (resmi tatil günleri hariç) konaklama bedeli karşılanmaz.

5- Harcama belgelerinde yer alan vergiler (KDV, VAT, city tax, sales tax, service tax, service fee, turizm vergisi vb.) ile her türlü resmi harçlar destek ödemesi kapsamındadır.

6- Bir pazar araştırma projesi kapsamında, araştırma tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu bakımından birbirine yakınlık gösteren kültürel, sosyal ve pazar özellikleri bakımından da birbirine benzer, ürün için potansiyel pazar niteliği olan 3 ülkede yapılabilir. Ancak, uçuş rotası bakımından uygun olması halinde en fazla 5 ülkede araştırma yapılabilir.

7- Programda her ülke için ayrılan süre araştırma yapmak için makul süreler olmalıdır. Bu süreler pazarın büyüklüğüne göre değişebilmekle birlikte, yol hariç, minimum 3 gün maksimum 10 gün olabilir.

8- Başvuru dilekçesi, başvuru formu ve Maliye Bakanlığını muhatap taahhütnamenin şirket imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

9- Yabancı dilde düzenlenen harcama belgelerinin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.

10- Konaklama faturasının Türkiye'deki bir seyahat acentasından alınması halinde yurt dışında kalınan otelden araştırmacının kaç gece kalındığına dair yazının ibrazı zorunludur.

SEKTÖREL NİTELİKLİ TİCARET HEYETİ PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ

 

İBRAZ EDİLECEK BELGELER

 

1- Başvuru Dilekçesi (Başvuru sahibi firmanın antetli kağıdına yazılmış, sektörel ticaret heyeti organizatörü İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini muhatap, dosyada yer alan belgelerin dökümünün ve 2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteğine İlişkin Tebliğ” kapsamındaki destekten yararlanma talebinin yer alacağı, şirket yetkililerince imzalanmış başvuru dilekçesi.)

2- Başvuru formu (EK-3)

3- İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı ya da Müsteşarlığın veya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin aslını görerek onayladığı örneği.

4- Maliye Bakanlığını muhatap taahhütname (EK-5)

5- Organizatör İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenmiş katılım gideri makbuzu

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


1 - Tüm harcamalar belgelendirilmek zorundadır.

2- Tüm harcama belgelerinin asılları ibraz edilmelidir.

3- Her bir sektörel ticaret heyetine en fazla iki şirket çalışanının (şirket sahibi veya ortağı da çalışan sayılır) katılımı desteklenir.

4- Harcama belgelerinde yer alan vergiler (KDV, VAT, city tax, sales tax, service tax, service fee, turizm vergisi vb.) ile her türlü resmi harçlar destek ödemesi kapsamındadır.

5- Başvuru dilekçesi, başvuru formu ve Maliye Bakanlığını muhatap taahhütnamenin şirket imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

6- Yabancı dilde düzenlenen harcama belgelerinin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.

7- Sektörel ticaret heyetine katılanların şirket sahibi veya ortağı olması halinde en son sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicili gazetesinin aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya İGEME'nin ya da Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği. Sektörel ticaret heyetine katılanların şirket çalışanı olması halinde bir önceki aya ait SSK bildirgesinin aslı  (e-bildirge asıl olarak kabul edilir.)

  

ELEKTRONİK TİCARET (e-ticaret) SİTELERİNE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

 

İBRAZ EDİLECEK BELGELER

 

1- Başvuru Dilekçesi (Başvuru sahibi firmanın antetli kağıdına yazılmış, İGEME'yi muhatap, dosyada yer alan belgelerin dökümünün ve 2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteğine İlişkin Tebliğ” kapsamındaki destekten yararlanma talebinin yer alacağı, şirket yetkililerince imzalanmış başvuru dilekçesi.)

2- Başvuru formu (EK–4).

3- İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı ya da Müsteşarlığın veya İGEME'nin aslını görerek onayladığı örneği.

4- Maliye Bakanlığını muhatap taahhütname (EK–5) .

5- Fatura aslı (KDV, VAT, sales tax, service tax, service fee vb. ile her türlü resmi harçlar destek ödemesi kapsamındadır.)

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


1 - Tüm harcamalar belgelendirilmek zorundadır. Harcamaların ödendiğine ilişkin belgelerin ibrazı zorunludur. Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılacaktır.

2- Tüm harcama belgelerinin asılları veya Müsteşarlık, Uygulamacı Kuruluş tarafından onaylanmış örnekleri ibraz edilmelidir.

3- Başvuru dilekçesi, başvuru formu ve Maliye Bakanlığını muhatap taahhütnamenin şirket imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

4- Yabancı dilde düzenlenen faturaların yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.

  

EK 1

 

İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ BAŞVURU FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

ADI VE UNVANI                :

ADRESİ                                :

TELEFON VE FAKS        :

E-POSTA VE WEB ADRESİ          :

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI :

BANKA BİLGİLERİ

Banka ve Şube Adı :

Hesap Numarası :

FAALİYET ALANI :

ÇALIŞAN SAYISI :

SON ÜÇ YILLIK İHRACAT TUTARI :

DAHA ÖNCE BU DESTEKTEN YARARLANILARAK YAPILAN PAZAR ARAŞTIRMALARI:

Gidilen Ülkeler:

Tarih :

Alınan Destek Tutarı :

PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

HEDEF PAZAR :

HEDEF İHRAÇ ÜRÜNÜ :

GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHİ :

HEDEF PAZARA SON ÜÇ YILLIK İHRACAT :

GÖRÜŞME YAPILAN FİRMA SAYISI:

HARCAMA BELGELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

I. ULAŞIM

Sıra No

Belge Tarihi

İçeriği

Tutarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. KONAKLAMA

 

Sıra No

Belge Tarihi

Kimden Alındığı

Giriş-Çıkış Tarihleri

Günlük Tutar

Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TERCÜMANLIK VE DOKÜMAN

 

Sıra No

Belge Tarihi

İçeriği

Günlük Tutar

Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. NUMUNE

 

Sıra No

Belge Tarihi

İçeriği

Günlük Tutar

Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TİCARET HEYETİ DESTEĞİ BAŞVURU FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

ADI VE UNVANI                :

ADRESİ                                :

TELEFON VE FAKS        :

E-POSTA VE WEB ADRESİ          :

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI :

BANKA BİLGİLERİ

Banka ve Şube Adı :

Hesap Numarası :

FAALİYET ALANI :

ÇALIŞAN SAYISI :

SON ÜÇ YILLIK İHRACAT TUTARI :

DAHA ÖNCE BU DESTEKTEN YARARLANILARAK KATILIM SAĞLANAN TİCARET HEYETLERİ:

Gidilen Ülkeler:

Tarih :

Alınan Destek Tutarı :

PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

KATILIMCININ ADI SOYADI :

KATILIMCININ UNVANI:

HEDEF PAZAR :

GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHİ :

HEDEF PAZARA SON ÜÇ YILLIK İHRACAT :

HARCAMA BELGELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

I. ULAŞIM

Sıra No

Belge Tarihi

İçeriği

Tutarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KONAKLAMA

 

Sıra No

Belge Tarihi

Kimden Alındığı

Giriş-Çıkış Tarihleri

Günlük Tutar

Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞI'NA

 

Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”na ilişkin Kararı'nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 21/10/2006 tarih ve 2006/6 sayılı Tebliğ'i ile söz konusu Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair 98/13 sayılı Tebliğ'i çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde, söz konusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Firma Ünvanı :

Adres :

Vergi Dairesi

ve Sicil No :

Telefon No :

Fax No :

Yetkili Kişi :

Yetkili İmza :

Tarih :

  

 

EK 6

ALAN ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

 

Alan araştırması raporu aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:

                          

1. Pazar büyüklüğü nedir?

> Pazarda ne çeşit ve kalitede ürünler satılmaktadır? ……………………………………… .

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………

> Pazardaki toplam tüketim nedir? …………………………………………………………… .

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………

> Toplam tüketim içinde ithalatın payı nedir?………………………………………………… .

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………

> Hangi ülkelerden ithalat yapılmaktadır? ?…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………

> Ürünleriniz için halihazırda pazar payı var mıdır? ?……………………………………… …

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………

> Pazard aki tüketimi belirleyen faktörler nelerdir? ?…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………

> Pazar yeterince büyük ve gelişen bir pazar mıdır? ?………………………………………. .

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………

 

2. Firmanızın ürünlerini kimler satın alabilir?

> Ürünün satılabileceği hedef tüketici kitlesinin özellikleri nelerdir? ………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………

 

GÖRÜŞME YAPILAN FİRMALARLA İLGİLİ BİLGİ FORMU

 

 

ADI :

ADRESİ :

TELEFON VE FAKS :

GÖRÜŞME YAPILAN KİŞİ :

GÖRÜŞMENİN YAPILDIĞI TARİH :

GÖRÜŞME HAKKINDA KISA DEĞERLENDİRME:

 

 

 

 

ADI :

ADRESİ :

TELEFON VE FAKS :

GÖRÜŞME YAPILAN KİŞİ :

GÖRÜŞMENİN YAPILDIĞI TARİH :

GÖRÜŞME HAKKINDA KISA DEĞERLENDİRME:

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ADI :

ADRESİ :

TELEFON VE FAKS :

GÖRÜŞME YAPILAN KİŞİ :

GÖRÜŞMENİN YAPILDIĞI TARİH :

GÖRÜŞME HAKKINDA KISA DEĞERLENDİRME:

 

Murat KÖSEOĞLU
 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 

 

Kıbrıs Şehitleri Cd. 1448 Sk. No:7 Alsancak İZMİR TÜRKİYE info@muratkoseoglu.com Tel: +90 232 464 49 07 Gsm: +90 532 292 13 68