İHRACATA DÖNÜK DEVLET YARDIMLARI
Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yardım (Para - Kredi Koordinasyon Kurulu 2006/3 Sayılı Tebliği)
Sayı :
Tarih :

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'ndan:

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 97/5 * )

AMAÇ

Madde 1- Bu Tebliğ çerçevesinde, Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanması amaçlanmaktadır.


KAPSAM

Madde 2- Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlandırılabilir.


TANIM

Madde 3 - Bu Tebliğ'de geçen:

 

Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı,

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,  

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,  

Şirket : Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri, yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ),  

Uluslararası Nitelikteki Diğer Belgeler: Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan ve Müsteşarlıkça da uygun görülen diğer belgeleri,

ifade eder.

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

Madde 4- Bu Karar kapsamında; firmaların,

a) ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgelerini,

b) ISO 14000 çevre yönetim sistemi belgelerini,

c) CE işaretini ve

d) Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerini alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) karşılanacaktır.Madde 5
- Şirketlerin, bu Tebliğin 4'üncü maddesinde belirtilen belgelendirme harcamaları belge başına %50 oranında ve en fazla 50.000 (ellibin) ABD Dolarına kadar desteklenebilir. Madde 6
- Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılacak olan  şirketler tarafından gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, kalite, çevre belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerin alınış tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Müsteşarlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirketler ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

 

Madde 7- Desteklemede, ibraz edilen harcama belgelerindeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T. Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir.

 

Madde 8- Bu destekten yararlanacak olanların yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır.

 

Madde 9 - Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenecek şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, Müsteşarlık yetkilidir.

 

Madde 10- Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nun 18.05.1995 tarih ve 95/6 sayılı Kararının 2. maddesi ile 01.06.1995 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/3 sıra no'lu Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

* 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 98/13 Sayılı Tebliğ ve 97/5 Sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 2006/3 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde yeniden düzenlenmiş halidir.   

   

 

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ'İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI  


 

KAPSAM 

 

Madde-1: Bu destek; İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 97/5 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği”nin 3. maddesinde tanımı yapılan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin ve şirketlerin,

a)      Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alacakları kalite güvence sistemi belgeleri (ISO 9000 serisi), çevre yönetim sistemi belgeleri (ISO 14000 serisi) ve CE işaretinin,

b)      Uluslararası nitelikteki diğer belgelerin,

 alınması sırasında yapılan faturalandırılmış harcamalarının (belgelendirmeye ilişkin müracaat ve doküman inceleme, belgelendirme tetkik, yıllık belge kullanımı, test ve tetkik harcamalarının) belge başına% 50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenmesini kapsamaktadır.”Madde 2-
Tebliğ'de tanımlanan şirket; 

a)      ISO 9000 ve  ISO 14000 serisi çevre yönetim sistemi belgeleri için, her bir sistem için bir defaya mahsus olmak üzere, harcamalarının %50'si oranında ve en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar,

b)      CE işareti ve uluslararası nitelikteki diğer belgeler için ise, her bir ürünü için bir defada, harcamalarının %50'si oranında ve en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar, bu destekten faydalanabilir.  

Bir şirket, yukarıda belirtilen işaret ve belgeler için sağlanan desteklerden, belge bazında ilk desteğin Müsteşarlık tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren en fazla üç yıl süre ile faydalanabilir.

 

ISO 9000 SERİSİ VE ISO 14000 SERİSİ BELGELERİNE SAĞLANACAK DESTEKTEN YARARLANMA ESASLARI

 

Madde 3- ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi ve ISO 14000 serisi çevre yönetim sistemi belgelerinin alınması sırasında yapılacak masraflardan;

-Müracaat ve doküman inceleme,

-Belgelendirme tetkik,

-Yıllık belge kullanımı,

giderleri bu destek kapsamında yer alacaktır. 

Söz konusu destekten faydalanmak isteyen şirketler, belgeyi aldıktan sonra en geç altı ay içinde ISO 9000 Serisi ve ISO 14000 Serisi Belgeleri Destek Başvuru Formu (Ek-1) ve bu formda belirtilen diğer bilgi ve belgelerle, gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.Bu süreyi geçiren şirketler destekten faydalanamazlar. 


GEREKLİ BELGELER:

•  Başvuru Dilekçesi (Başvuru sahibi firmanın antetli kağıdına yazılmış, üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini muhatap, dosyada yer alan belgelerin dökümünün ve 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamındaki destekten yararlanma talebinin yer alacağı, şirket yetkililerince imzalanmış başvuru dilekçesi.)

•  Başvuru Formu (ISO 9000 Serisi ile ISO 14000 Serisi Belgelere İlişkin Destek Başvuru Formu.( EK-1)

•  Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış, “Geçerlilik Süresi” başvuru tarihi itibariyle dolmamış Kapasite Raporunun aslı veya noter onaylı ya da Kapasite Raporunu düzenleyen Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği (Montaj kapasitesi ile hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar adına düzenlenmiş kapasite raporları değerlendirilmeye alınmaz. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler için kapasite raporu aranmaz.).

•  İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği.

•  Maliye Bakanlığını muhatap Taahhütname ( EK-3)

•  Belgenin alındığı kuruluşla yapılan sözleşmenin veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesinin örneği. ( Fotokopi olabilir.)

•  Alınan belgenin aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği

•  Belgelendirmeye ilişkin faturanın aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği.

•  Fatura bedellerinin ödendiğine ilişkin banka dekontunun aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği (Fatura bedelinin internet üzerinden ödenmesi ve e-dekont alınması durumunda, e-dekontun ilgili banka şubesince onaylanması gerekmektedir.)

10.  Belge yurt dışında yerleşik bir kuruluştan alınmış ve anılan kuruluş tarafından yurt dışında faturalandırılmış ise,

Belgenin ve faturaların asılları ya da noter onaylı örneklerinin, bu ülkede bulunan Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğince onaylanması, bu ülkede Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyorsa, ilgili ülkenin noter, meslek odası, vergi dairesi gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneklerinin Türk Konsolosluklarına onaylatılması gerekmektedir.

Söz konusu onayların ardından belge ve faturaların Yeminli Tercüman tarafından Türkçe tercümeleri yapılacak, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Konsolosluk onaylı belgelerin orijinalleri ile tercümelerin asılları üyesi  oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilecektir.

 

11-         Gerektiğinde Müsteşarlık tarafından istenen diğer bilgi ve belgeler.

 

 

CE İŞARETİ İLE ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ DİĞER BELGELERE SAĞLANACAK DESTEKTEN YARARLANMA ESASLARI

 

Madde 4 - Şirketlerin, CE İşareti ile uluslararası nitelikteki diğer belgelere sağlanan destekten yararlanmaları için, belgenin düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde “CE İşareti ile Uluslararası Nitelikteki Diğer Belgelere İlişkin Destek Başvuru Formu” (Ek-2) ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte, gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. Bu süreyi aşan başvurular değerlendirmeye alınmaz.  

GEREKLİ BELGELER:

•  Başvuru Dilekçesi (Başvuru sahibi firmanın antetli kağıdına yazılmış, üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini muhatap, dosyada yer alan belgelerin dökümünün ve 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamındaki destekten yararlanma talebinin yer alacağı, şirket yetkililerince imzalanmış başvuru dilekçesi.)

•  Başvuru Formu (CE İşareti ile Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgelerine İlişkin Destek Başvuru Formu (Ek-2)

3.Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış, “Geçerlilik Süresi” başvuru tarihi itibariyle dolmamış Kapasite Raporunun aslı veya noter onaylı ya da Kapasite Raporunu düzenleyen Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği (Montaj kapasitesi ile hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar adına düzenlenmiş kapasite raporları değerlendirilmeye alınmaz. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler için kapasite raporu aranmaz.).           

•  İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği.

•  Maliye Bakanlığını muhatap Taahhütname ( EK-3)

•  Belgenin alındığı kuruluşla yapılan sözleşmenin veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesinin örneği. ( Fotokopi olabilir.)

•  Alınan belgenin aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği

•  Belgelendirmeye ilişkin faturanın aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği.

•  Fatura bedellerinin ödendiğine ilişkin banka dekontunun aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği (Fatura bedelinin internet üzerinden ödenmesi ve e-dekont alınması durumunda, e-dekontun ilgili banka şubesince onaylanması gerekmektedir.)

10.  Belge yurt dışında yerleşik bir kuruluştan alınmış ve anılan kuruluş tarafından yurt dışında faturalandırılmış ise,

 

Belgenin ve faturaların asılları ya da noter onaylı örneklerinin, bu ülkede bulunan Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğince onaylanması, bu ülkede Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyorsa, ilgili ülkenin noter, meslek odası, vergi dairesi gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneklerinin Türk Konsolosluklarına onaylatılması gerekmektedir.

 

Söz konusu onayların ardından belge ve faturaların Yeminli Tercüman tarafından Türkçe tercümeleri yapılacak, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Konsolosluk onaylı belgelerin orijinalleri ile tercümelerin asılları üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilecektir.

 

11.   Gerektiğinde Müsteşarlık tarafından istenen diğer bilgi ve belgeler.

 

GENEL ESASLAR

 

Madde 5- Çevre maliyetlerinin desteklenmesine yönelik ödemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a)      Müsteşarlık, başvuruları uygun bulanan şirketlere ödeme yapılmasını teminen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) gerekli talimatı verir.

b)      Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki tüm giderlerin (KDV hariç), YTL cinsinden olanları YTL, döviz cinsinden olanları ise ödendiği tevsik edilen fatura (belge) tarihindeki TCMB çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı YTL olarak TCMB tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir.

 

Madde 6- Bu destekten yararlanacak şirketlerin, yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri ödemelerde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır.

 

Madde 7- Bu Uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.  

 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 

a)         Belgelerin tümünün asıl ya da yukarıda izah edildiği şekilde onaylı örneklerinin ibrazı gerekmektedir. Onaysız fotokopiler veya fakslar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Belgenin alındığı kuruluşla yapılan sözleşme veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesi hariç.)

 

b)         Belgelerin tümünün yukarıda belirtilen sırayla düzenli ve dosyalı bir şekilde üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine sunulması gerekmektedir.

 

c)          Belge alımı sırasında yapılacak eğitim, danışmanlık, seyahat, konaklama v.b. giderler destek kapsamı dışındadır. Bu nedenle, faturalarda belgelendirme harcamalarının net olarak belirtilmesi gerekmektedir.

 

d)         Başvuru dilekçesi, başvuru formu ve Maliye Bakanlığını muhatap taahhütnamenin şirket imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

e)         Başvurular, belgenin üzerinde belirtilen düzenleme tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, şirketlerin üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılması gerekmektedir. 6 aylık sürenin hesaplanmasında, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği evrak giriş tarihi esas alınır. 

 

EK1

 

ISO 9000 SERİSİ İLE ISO 14000 SERİSİ BELGELERE İLİŞKİN DESTEK BAŞVURU FORMU

 

Tarih:

 

I.FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1.       Unvanı

2.       Kuruluş Tarihi

3.       İş Adresi

4.       Posta Kodu:

5.       Telefon  

6.       Faks

7.       Vergi Dairesi ve Sicil No

8.       SSK İş Yeri/Sicil No

9.       Banka Hesap Numarası

10.    Bu Destekten daha önce yararlanılıp yararlanılmadığı

11.    Faaliyet Alanı/Sektörü

12.    Bağlı Bulunduğu Holding

13.    Sermayesi Taahhüt edilen Sermaye TL

      Ödenmiş Sermaye TL

14.    Şirket Türü Şahıs Ortak Sayısı ve Ortak Sayısı Anonim, Limited, Kollektif, Komandit 

15.    Personel A.(a)Yönetici (b)Teknik TOPLAM:

      B. (a)Mühendis: (d)Kalifiye İşçi:

      (b)İşletmeci: (e)Diğer:

           (c)Ustabaşı: TOPLAM:

16.    Belgenin Cinsi ve Orijinal ismi

17.    Belgeyi Veren Kuruluşun Unvanı, Adresi

18.    Belgenin Tarihi ve Geçerlilik Süresi

19.  Belgeyle İlgili Olarak Yapılan Harcamalar

 

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, yanlış bilgi ve belge vermem durumunda tüm haklarımdan vazgeçeceğimi ve cezai müeyyideleri kabul ettiğimi beyan ederim.

Şirket adına imzaya yetkili kişinin,

( İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi)

 

Adı ve Soyadı :

Tarih :

Firma Kaşesi ve İmza :

  

 

EK2

 

CE İŞARETİ İLE ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ DİĞER BELGELERE İLİŞKİN DESTEK BAŞVURU FORMU

 

Tarih:

 

I.FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

20.  Unvanı:

21.  İş Adresi ve Posta Kodu:

22.  Telefon Numarası:  

Faks Numarası:

23.  Vergi Dairesi ve Sicil No:

24.  Banka Şubesi ve Hesap Numarası:

25.  Bu Destekten daha önce yararlanılıp yararlanılmadığı:

26.  Faaliyet Alanı/Sektörü:

27.  Şirket Türü Şahıs,Anonim, Limited, Kollektif, Komandit   

 

II.ALINAN BELGEYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

28.  Belgenin Cinsi ve Orijinal ismi:

29.  Belgeyi Veren Kuruluşun Unvanı, Adresi:

30.  Belgenin Düzenlendiği Tarih ve Geçerlilik Süresi:

31.  Belgeyle İlgili Olarak Yapılan Harcamalar

 

III. BELGE ALINAN ÜRÜNE İLİŞKİN TEKNİK BİLGİLER:

 

1.Teknik Tanımı:

2. Modeli:

3.İlk Üretim Tarihi:

4.Üretim Miktarı: (yıllık)

5.Belirtilmesinde Yarar Görülen Hususlar

6.Belge için yapılan harcama tutarı*

*Bu başvuru formu CE işareti için doldurulurken, eğer birden fazla ürün için işaret alınmışsa her ürün için ayrı ayrı harcama bildirimi yapılmalıdır.

 

 

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, yanlış bilgi ve belge vermem durumunda tüm haklarımdan vazgeçeceğimi ve cezai müeyyideleri kabul ettiğimi beyan ederim.

 

Şirket adına imzaya yetkili kişinin,

( İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi)

Adı ve Soyadı :

Tarih :

Firma Kaşesi

ve İmza :

 

EK3

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞI'NA

 

Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”na ilişkin Kararı'nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 31.07.1997 tarih ve 97/5 sayılı Tebliğ'i ile söz konusu Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair 98/13 sayılı Tebliğ'i çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde, söz konusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Firma Ünvanı :

Adres :

Vergi Dairesi

ve Sicil No :

Telefon No :

Fax No :

Yetkili Kişi :

Yetkili İmza :

Tarih :

 

Murat KÖSEOĞLU
 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 

 

Kıbrıs Şehitleri Cd. 1448 Sk. No:7 Alsancak İZMİR TÜRKİYE info@muratkoseoglu.com Tel: +90 232 464 49 07 Gsm: +90 532 292 13 68