İHRACATA DÖNÜK DEVLET YARDIMLARI
Eğitim Yardımı (Para - Kredi Koordinasyon Kurulu 2000/2 Sayılı Tebliği)
Sayı : 23948
Tarih : 29.01.2000

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 17/01/2000 tarihli ve 2000/3 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ve bu şirketlerin ortağı bulunan şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle uluslararası ticarete yönlendirilmeleri bağlamında, elemanlarının uluslararası pazarlama ve ihracat işlemleri ile ihracatta pazar bulma konusundaki niteliklerinin arttırılarak dünya pazarlarına hızla açılmalarını sağlamaktır.

Madde 2- Bu Tebliğ'de geçen ;

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)'dır.

Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)'dir.

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): DTM tarafından “SDŞ Statüsü” verilen şirketlerdir.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ);

•  İmalat Sanayi Sektöründe faaliyette bulunan,

•  Bir ila ikiyüz arasında işçi çalıştırdığı, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen,

•  Gerçek usulde defter tutan,

•  Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL'yi aşmayan,

işletmelerdir.


Madde 3-
Bu Tebliğ kapsamında desteklenecek giderlerle ilgili olarak istenecek bilgi ve belgeler, faaliyet bazında sağlanacak destek oranları ve miktarları ile yürütülecek işlemler, hazırlanacak Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.


Madde 4-
Bu Tebliğ kapsamında işletmelerin, münhasıran dış ticarete ilişkin alanlarla sınırlı olmak üzere desteklenecek eğitim konuları;

•  Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,

•  İhracat için pazar ve müşteri bulma, pazar analizi, pazar araştırması, alıcıyla müzakere ve yazışma teknikleri ve fiyat verme,

•  İhracata ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri,

•  Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı, uluslararası pazarlama teknikleri,

•  Moda-Marka tasarımı,

ve benzeri alanları kapsamaktadır.


Madde 5-
KOBİ ve SDŞ'lerin yurtiçi programlar için 3, yurtdışı programlar için 3 olmak üzere en fazla 6 eğitim programına destek sağlanır.


Bu Tebliğ kapsamında;

•  Eğitim programı başına azami 7.500 ABD Dolarını aşmamak ve süresi 3 ayı geçmemek üzere SDŞ ve KOBİ'lerin yurtdışı eğitim harcamalarının SDŞ'ler için %75'i ve KOBİ'ler için %50'si,

•  Eğitim programı başına KOBİ'ler için azami 5.000 ABD Dolarını ve SDŞ'ler için 15.000 ABD Dolarını aşmamak ve süresi 3 ayı geçmemek üzere yurtiçi eğitim harcamalarının SDŞ'ler için %75'i ve KOBİ'ler için %50'si,

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanır.


Yurtdışı eğitim için gönderilecek elemanın şirkette eğitim konusuyla ilgili bir alanda istihdam ediliyor olması ve iştirak edilecek programı anlayacak derecede yabancı dil bilmesi şartı aranır.


SDŞ ortaklarının eğitim yardımına ilişkin başvuruları ortağı oldukları SDŞ'ler üzerinden yapılır.


Madde 6-
Şirketlerin eğitim faaliyetlerinin desteklenebilmesi için, harcamalarının ölçülebilir ve belgelendirilmiş olması gerekir.


Madde 7-
Dördüncü maddede belirtilen eğitim programlarına ilişkin başvurular, değerlendirme ve uygulama usul ve esasları çerçevesinde uygulamacı kuruluş İGEME'ye yapılır.


Madde 8-
Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise ödenmiş olması kaydıyla fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından firmalara yapılacak ödeme esnasında ödenecek meblağın %5'i, İGEME'nin bu Tebliğ kapsamındaki izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile temel araştırmalarına destek sağlamak amacıyla kesilerek bu kuruluşun hesabına aktarılır.


Madde 9-
Şirketler, kurum veya kuruluşlar tarafından, yanıltıcı ve yanlış bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde "6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümleri uygulanır.


Madde 10-
Bu Tebliğ'in uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılması ile uygulamada ortaya çıkabilecek ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.


Madde 11-
31/7/1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 97/7 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "Eğitim Yardımı" Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda bulunmuş ve talepleri DTM'na intikal ettirilmiş bulunan eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak şirketlerin kazanılmış hakları saklıdır.


Madde 12-
24/7/1997 tarih ve 97/8 sayılı Kararı'nın 3 üncü maddesi ile 31/7/1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 97/7 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "Eğitim Yardımı" Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.


Madde 13-
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 14-
Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

  

2000/2 SAYILI “EGITIM YARDIMI” HAKKINDA TEBLIG ILE ILGILI
UYGULAMA USUL VE ESASLARI


KAPSAM

Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslari, Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayili “Ihracata Yönelik Devlet Yardimlari Karari”nin 4 üncü maddesinin verdigi yetkiye dayanarak Küçük ve Orta Büyüklükteki Isletmeler (KOBI) ile Sektörel Dis Ticaret Sirketleri (SDS) ve bu sirketlerin ortagi bulunan sirketlerin münhasiran dis ticarete ile ilgili egitim faaliyetlerinin desteklenmesine iliskin hususlari kapsamaktadir.


TANIMLAR

Madde 2 - Bu Uygulama Usul ve Esaslari'nda adi geçen,


Küçük ve Orta Büyüklükteki Isletmeler ( KOBI ) ;

1) Imalat Sanayi Sektöründe faaliyette bulunan,

2) Bir ila ikiyüz arasinda isçi çalistirdigi, bagli bulundugu meslekkurulusunca tevsik edilen,

3) Gerçek usulde defter tutan,

4) Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutari bilanço net degeri, Iki Milyon ABD Dolari karsiligi Türk Lirasi'ni asmayan

isletmelerdir.


Müstesarlik ;

T.C. Basbakanlik Dis Ticaret Müstesarligi' dir.


Sektörel Dis Ticaret Sirketleri ( SDS ) ;

Dis Ticaret Müstesarligi tarafindan “SDS” statüsü verilen sirketlerdir.


Uygulamaci Kuruluslar ( UK ) ;

Ihracati Gelistirme Etüd Merkezi ( IGEME )'dir.


EGITIM KONULARI

Madde 3 - Bu Uygulama Usul ve Esaslari çerçevesinde; münhasiran dis ticarete iliskin alanlarla sinirli olmak üzere desteklenecek egitim konulari;


1. Dis Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuati,

2. Ihracat için pazar ve müsteri bulma, pazar analizi, pazar arastirmasi, aliciyla müzakere ve yazisma teknikleri ve fiyat verme,

3. Ihracata ulusal ve uluslararasi finansman saglama teknikleri,

4. Rekabet hukuku ve kosullari ile Avrupa Birligi ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuati, uluslararasi pazarlama teknikleri,

5. Moda-Marka tasarimi,


ve benzeri alanlari kapsamaktadir.


DEGERLENDIRME VE UYGULAMA

Madde 4 - Egitim Yardimi Destegi talebinde bulunan KOBI ve SDS'ler için takip edilecek islem sirasi asagida belirtildigi sekilde gerçeklestirilecektir :


1) Basvuru

Eğitim Yardımı Desteği talep eden KOBİ'ler (Ek-1)'deki Başvuru Formunu dolduracak ve gerekli belgelerle birlikte yurtiçi ve yurtdışı programlar için Eğitim Programının başlama tarihinden en az 20 gün önce, SDŞ'ler Eğitim Programının başlama tarihinden en az 5 gün önce İhracatı Geliştirme Etüd Merkezine ibraz edeceklerdir. SDŞ ortağı şirketlerin müracaatlarını bireysel olarak yapmaları halinde, Başvuru Formlarını ortağı olduğu SDŞ'ye tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Bir KOBİ'nin daha önceki eğitim programına katılmış olan personelinin, farklı bir eğitim programına kabul edilmesi için önceki programın tamamlanmış ve DTM tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri personelinin farklı bir eğitim programına kabul edilmesi için önceki eğitim programının tamamlanmış ve DTM tarafından onaylanmış olması şartı aranmaz.


2) Basvuru Onayi + Bilgi

Ihracati Gelistirme Etüd Merkezi, basvuru talebini ve belgeleri inceleyerek ilk degerlendirmesini yaptiktan sonra KOBI ve SDS'lere basvurunun kabul edilip edilmedigini bildirecek ve bu konuda firmaya verecegi “Ön Onay” yazisinda, destek tutarinin Dis Ticaret Müstesarligi tarafindan yapilacak nihai degerlendirme neticesinde kesinlesecegini belirtecektir.


3) Önsözlesme

Basvuru talebi, IGEME tarafindan olumlu bulunmus ise, KOBI ve SDS'ler, egitim faaliyeti uygulamasini yapacak egitim kurumu ile ana hatlari (Ek-2)'de örnek olarak verilen bir önsözlesme yapacak ve yaptigi önsözlesmeyi anilan Kurulus'a sunacaktir. Önsözlesme, IGEME tarafindan degerlendirilecek, gerekli görüldügü takdirde degisiklik önerilecektir. Önerilen degisiklikler yalnizca tavsiye niteliginde olacak, bu Kurulusu hiçbir sekilde baglamayacaktir.Egitim Yardimindan destek talebinin yogun olmasi , basvurularin ayni anda karsilanamamasi ve bir önsözlesme yapilamamasi durumunda IGEME tarafindan tespit edilecek ve (Ek-5)'da tanimlari belirtilen “öncelikler” çerçevesinde hareket edilecektir.


Uygulamaya Yönelik Sözlesme

4) IGEME ile KOBI ve/veya SDS'ler arasinda egitim yardimi talebinin yerine getirilmesine iliskin hükümlerin yer alacagi (Ek-3)'de örnegi verilen bir sözlesme yapilacaktir. Sözkonusu sözlesme kapsaminda egitime iliskin harcama kalemleri (doküman, materyal, katki payi, v.b. ) belirtilecektir.

5) Uygulama

Egitim destegi talep eden KOBI ve SDS'ler, egitim programi uygulamasini sözlesme hükümleri çerçevesinde gerçeklestirecektir.


Egitim programinin uygulamasi esnasinda Ihracatçi Birlikleri ile Bölge Müdürlükleri görevlendirilmek suretiyle denetleme yapilabilecektir.


Yurtdisi egitim için gönderilecek elemanin sirkette egitim konusuyla ilgili bir alanda istihdam ediliyor olmasi ve istirak edilecek programi anlayacak derecede yabanci dil bilmesi sarti aranir.


6) Egitim Uygulama Raporu

Egitim faaliyeti uygulamasini yapan kurum uygulama sürecinde belirlenecek dönemler itibariyle ve uygulama sonunda, IGEME'ye sözlesmelerde belirtilecek hükümler geregince (Ek-4)'de örnegi verilen egitim uygulama raporunu / raporlarini ve harcama belgelerini sunacaktir.


7) Sonuç Raporu

Egitim Uygulama Raporu/Raporlari ve harcama belgeleri IGEME tarafindan incelenerek degerlendirilecek ve bir Sonuç Raporu hazirlanacaktir.


8) Sonuç Raporu Onayi

IGEME tarafindan hazirlanan Sonuç Raporu, onay için Dis Ticaret Müstesarligi'na sunulacaktir.


9)Toplam Destek Tutari Ödemesi

Dis Ticaret Müstesarligi'nin, Sonuç raporunu onaylamasini müteakip T.C Merkez Bankasi'na Uygulamaci Kurulus Özel Hesabindan destek tutarinin ödenmesine iliskin talimat verilecek ve egitim destegi talep eden KOBI / SDS' ne gerekli ödemeler yapilacaktir.


10) Program Uygulama Giderleri

T.C Merkez Bankasi tarafindan egitim programi toplam destek tutarinin % 5 (yüzdebes)'i, degerlendirme, izleme ve sonuçlandirma sürecindeki harcamalarini karsilama maksadiyla IGEME'nin “900-Transferler” harcama kalemine eklenir ve gider hesabina aktarilir.


11) Süre

Bu uygulama programinda desteklenen egitim faaliyetinin süresi 3 (üç) ayi geçemez


12) Destekleme Orani ve Miktari

2000/2 sayili Teblig kapsaminda;Yurtdisi egitim programina iliskin harcamalar, 7.500 ABD Dolarini geçmemek üzere, egitim programi basina,


· SDS'ler için % 75,

· KOBI'ler için % 50,Yurtiçi egitim programina iliskin harcamalar,

· SDS'ler için 15.000 ABD Dolarini geçmemek üzere % 75,

· KOBI'ler için 5.000 ABD Dolarini asmamak üzere, % 50,


oranında desteklenir.


SDŞ ortağı şirketler için de KOBİ'LER için geçerli olan destek oran ve miktarı uygulanır.


KOBI ve SDS'lerin yurtiçi programlar için 3, yurtdisi programlar için 3 olmak üzere en fazla 6 adet egitim programina destek saglanir.


13) Belgeler

Bu uygulama programlarina iliskin tüm egitim faaliyetlerinin desteklenmesi için, ilgili harcamalarin ölçülebilir ve belgelendirilmis olmasi gerekir. Belgelerin kabulu Dis Ticaret Müstesarligi ve IGEME'nin yetkisindedir.


Bu Degerlendirme ve Uygulama Usul ve Esaslari, Dis Ticaret Müstesarligi ve IGEME'nin müstereken alacagi kararlar çerçevesinde ilgili mevzuata uygun olarak degistirilebilir.


14)GENEL ESASLAR

Madde 5 -

1) Desteklemede ibraz edilen belgelerdeki giderlerin TL cinsinden olanlari TL, döviz cinsinden olanlari ise fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankasi çapraz kurlari ve döviz alis kuru esas alinarak ABD Dolari karsiligi Türk Lirasi olarak T.C. Merkez Bankasinca 8 inci Madde hükümlerine göre Destekleme ve Fiyat Istikrar Fonu'ndan ödenir.


2)
KOBI ve SDS'ler tarafindan yaniltici bilgi ve belge verilmesinden dolayi haksiz ödeme yapildiginin tespiti halinde 6183 Sayili Amme Alacaklari Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümleri uygulanir. Bu uygulamanin yürütülmesini teminen sirketlerden ilk basvurularinda (Ek-6)'da sunulan Taahhütname alinir.


3)
Bu Tebligin Uygulama Usul ve Esaslari'nin uygulanmasinda ortaya çikacak ihtilaflarin sonuçlandirilmasinda Dis Ticaret Müstesarligi yetkilidir.


4)
Basvuru Taleplerinin ve Uygulama Programlarinin zamaninda yapilmasi ve gerçeklestirilmesine iliskin süreler, yapilacak sözlesmelerde yer alacak hükümlerde karsilikli mutabakatlarla belirlenecektir.


5)
Yapilan Sözlesme hükümlerine aykiri hareketlerde bulunmus olan, öngörülen egitim programina devam etmeyen, programi yarida kesen veya vazgeçen KOBI / SDS'lerin IGEME tarafindan kabul edilebilecek gerekçeleri olmadikça sonraki basvurulari degerlendirmeye alinmayacaktir.

 

  

EK - 1

EGITIM YARDIMI

BASVURU FORMU


Basvuru No : ........................

Basvuru Tarihi : ....../......../20. .

I. FIRMAYA ILISKIN BILGILER

(Bu Form, daktilo, bilgisayar veya okunakli el yazisiyla dolduruldugu takdirde, incelemeye alinacaktir.

Unvani :

Kurulus Tarihi :

Haberlesme Adresi :

Telefon : Faks : Posta Kodu:

Vergi Dairesi ve Sicil Numarasi :

SSK Isyeri Sicil Numarasi :

Banka Hesap Numarasi :

  Sirket Türü :Sahis Limited Anonim Kollektif

Diger : ....................

Taahhüt Edilen Sermaye :

Ödenmis Sermaye :

  Üretim ve Ticaretini Yaptigi Baslica Ürünler :

1.

2.

3.

Personel Sayisi :

Teknik : ................

Idari : ....................

Toplam : .................

Daha Önce Bu

Desdekten

Yararlanilip

Yararlanilmadigi:

 

 

 

 

 

 

II. EGITIM PROGRAMINA ILISKIN BILGILER

Programin Adi :

Baslama Tarihi :

Bitis tarihi :

Yeri :

Egitim Süresi :

Konusu :

Amaci :

Yöntemi:Uygulamali Teorik Diger : .............................

Egitime Katilacak Personelin:

Adi ve Soyadi

...........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Egitim Düzeyi

........................................

.......................................

.......................................

.......................................

........................................

.........................................

Meslegi

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

....................................

Görevi

.................................

................................

................................

................................

...............................

...............................

Egitim Programinin Tahmini Maliyeti:

 

 

 

 

 

  

III. EGITIMI VERECEK KURULUSA ILISKIN BILGILER :

Unvani :

Kuruluş Tarihi

Haberlesme Adresi :

Telefon : Faks : Posta Kodu:

Vergi Dairesi ve Sicil Numarasi :

SSK Isyeri Sicil Numarasi :


Yukarida verdigim bilgilerin dogru oldugunu, yanlis bilgi ve belge vermem durumunda tüm haklarimdan vazgeçecegimi ve cezai müeyyideleri kabul ettigimi beyan ederim.


Sirket adina imzaya yetkili kisinin,

( Imza sirkülerinde tatbiki imzasi bulunan ve sirketi temsil ve ilzama yetkili kisi)

Adi ve Soyadi :

Tarih :

Firma Kasesi ve Imza :

 

 Bu Forma Eklenecek Belgeler:
(Bu belgeler istenilen sekilde forma eklenmedigi takdirde basvuru degerlendirmeye alinmayacaktir.)


a) Ticaret Sicili Gazetesinin Noter ya da Uygulamaci Kurulusun aslini görerek onayladigi örnegi,

b) Geçerli Kapasite Raporunun (Esnaf ve Sanatkarlar Odasi veya Ticaret ve Sanayi Odasindan alinmis) Noter ya da Uygulamaci Kurulusun aslini görerek onayladigi örnegi,

c) SSK'dan tasdikli son üç döneme ait “SSK dört aylik sigorta primleri bordrosu” nun Noter ya da Uygulamaci Kurulusun aslini görerek onayladigi örnegi,

d) Vergi Dairesi/YMM/SMMM'den tasdikli Uygulamaci Kurulusun aslini görerek onayladigi Vergi Levhasi örnegi,

e) Vergi Dairesi/YMM/SMMM'den tasdikli en son hesap dönemine ait (yillik) bilanço ya da Uygulamaci Kurulusun aslini görerek onayladigi örnegi,

f) Imza Sirkülerinin Noter onayli örnegi,

h) Egitim yardimi talep eden firma ile egitimin verilecegi Kurulus arasinda imzalanmis Önsözlesme,

i) Egitim harcamalarina iliskin proforma fatura,

i) Maliye Bakanligi'na muhatap Taahhütname (Ek-6; Sirketi temsil ve ilzama yetkili kisiler tarafindan imzalanmis)

j) Egitimin verilecegi Kurulus ve Egitim Programina iliskin bilgi (brosür, katalog v.b.),

k) Gerektiginde egitime katilacak kisilere iliskin bilgi ( ögrenim durumu, yabanci dil seviyesi, sirketteki pozisyonu, sirket ortaklari ile akrabalik iliskisi v.b.'ne iliskin belgeler)

l) Egitimi verecek Kurulusun ayrintili hizmet fiyat listesi asli veya Noter ya da Uygulamaci Kurulusun aslini görerek onayladigi örnegi,

m) Dis Ticaret Müstesarligi veya Uygulamaci Kurulus tarafindan istenilen diger bilgi ve belgeler,


SDS'lerin basvurularinda (a,b,c,d,e) maddelerinde sayilan belgeler aranmaz.

 

II Programin Tamamlanmasindan Sonra


a) Fatura ve faturanin ödendigine dair banka dekontlarinin asillari veya Noter ya da Uygulamaci Kurulusun aslini görerek onayladigi örnegi (Faturanin üzerinde “ödendi” serhinin bulunmasi halinde banka dekontlari aranmayacaktir.),

b) Egitim Uygulama Raporu (Egitimi alan kisilerin egitimi tamamladiklarina iliskin belgeler, katilim belgesi, sertifika vb)

c) Dis Ticaret Müstesarligi ya da Uygulamaci Kurulus tarafindan talep edilecek diger bilgi ve belgeler.

 

 

EK - 2

ÖNSÖZLESME ÖRNEGI

(Egitim yardimi talep eden Firma ile Egitim Verecek Kurulusarasinda öngörülen Sözlesme)

KONU

Madde 1 : Bu Sözlesmenin konusu, ..................................alaninda saglanacak egitim faaliyetlerinin, belirlenmis bir Egitim Programi çerçevesinde uygulanmasidir.


TARAFLAR

Madde 2 : Isbu Sözlesme ........................ adresinde yerlesik ........... (Egitimi talep eden KOBI veya SDS, bundan böyle FIRMA olarak anilacaktir) ile, ................... adresinde yerlesik ................ (Egitimi veren kurulus, bundan böyle EGITICI olarak anilacaktir) arasinda yapilmistir.


KAPSAM

Madde 3 : Sözlesme çerçevesinde asagida gerekli bilgileri verilen Egitim Programi düzenlenecek, yürütülecek ve uygulanacaktir.


·
Egitim Programinin Adi :

· Egitim Konusu / Alani :

· Egitimin Uygulanacagi Yer :

· Baslama Tarihi :

· Bitis Tarihi :

· Egitimin Toplam Süresi :

· Egitim Yöntemi :

 

Egitime Katilacaklarin;

· Adi/Soyadi, Egitim Düzeyi, Meslegi,

· FIRMA'daki Görev Unvanlari :

· Egitimi Verecek Uzmanlarin Adi/Soyadi, Uzmanlik Alanlari, Deneyimleri :

· Egitim Programinda Verilecek Doküman / Egitim Materyali :


EGITIM HIZMETI BEDELI / ÖDEME

Madde 4 : Isbu sözlesme kapsaminda gerçeklestirilecek Egitim Programinin direkt maliyeti (dogrudan egitim faaliyetlerine yönelik harcamalar tutari; ulasim, konaklama, iase ve ibate v.b. hariç) .............................. TL' dir. (KDV hariç)

(Taraflar kendi aralarinda anlasacaklari bir ödeme plani ve seklini ayrica belirteceklerdir.)

 

RAPOR


Madde 5 :
Egitim Programinin sonunda, EGITICI tarafindan, Sözlesmenin ekinde bir örnegi bulunan “Egitim Uygulama Raporu” hazirlanacak ve FIRMA'ya verilecektir.


DIGER HÜKÜMLER

Madde 6, 7, 8... : (Bu bölümde, FIRMA'nin ve EGITICI'nin Yükümlülükleri, Mücbir Sebepler, Sözlesmenin Feshi, Anlasmazlik Durumlari ve benzeri hususlarla ilgili taraflar arasinda mutabik kalinan hükümler yer alacaktir.)


KOBI/SDS Egitim Verecek

FIRMA Kurulus

(Yetkili Imza) (Yetkili Imza)

Kase Kase


EK :
Egitim Programi

 

 

 

  

 

EK - 3

SÖZLESME ÖRNEGI

KONU

Madde 1 : Bu Sözlesmenin konusu, Bakanlar Kurulunun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayili “Ihracata Yönelik Devlet Yardimlari Karari” nin 4'üncü maddesinin verdigi yetkiye dayanarak, 29 Ocak 2000 tarihli ve 23948 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Egitim Yardimi Hakkinda Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2000/2 sayili Tebligi çerçevesinde talep edilen egitim faaliyetlerinin Uygulama Usul ve Esaslari geregince desteklenmesidir.

TARAFLAR

Madde 2 : Isbu sözlesme,..........…............adresinde yerlesik ….………........... (Uygulamaci Kurulus, bundan böyle “IGEME'' olarak anilacaktir) ile,........…...adresinde yerlesik.……….......( egitimi talep eden KOBI veya SDS, bundan böyle FIRMA olarak anilacaktir) arasinda yapilmistir.


KAPSAM

Madde 3 : FIRMA'nin ....................tarihli ve .............sayili Basvuru Formunda, talep edilen Egitim Programinin konusu ....................olup ................... tarihleri arasinda ................ (yer / il) ........... ‘ da gerçeklestirilecektir.


Madde 4 :
Egitim Programina FIRMA'nin asagida bilgileri verilen elemanlari katilacaktir.

Adı Soyadı

Eğitim Düzeyi

Mesleği

Görevi

1.

..................................

.....................................................

..................................

..........................

2.

..................................

.....................................................

.................................

..........................

3.

..................................

.....................................................

................................

..........................Madde 5 :
Egitim Programinin toplam süresi ................... saat / gün / ay ‘ dir.


Madde 6 :
FIRMA'ya bu Egitim Programi ………………….......................................... (Egitimi verecek Kurulusun Adi ) tarafindan verilecektir.


Madde 7 :
FIRMA, Egitim Programini belirtilen tarih, süre ve yerde tamamlamak, kesintisiz katilim saglamakla yükümlüdür.BELGELER


Madde 8 :
FIRMA, IGEME'ye Egitim Programina yönelik gerekli görülen tüm bilgi ve belgeleri zamaninda, dogru ve eksiksiz olarak temin etmekle yükümlüdür.


Madde 9 :
FIRMA, Egitimi verecek Kurulus ile yapacagi önsözlesmeyi IGEME'ye verecektir.


Madde 10 :
FIRMA, Egitim veren Kurulusdan, egitim süresi sonunda Egitim Uygulama Raporu alacak ve bu raporu IGEME'ye sunacaktir.


Madde 11 :
Egitim Programi uygulamasi sonunda FIRMA, Egitim veren Kurulus ile ilgili ödeme belgelerini IGEME'ye ibraz edecektir.


EGITIM BEDELI / ÖDEME

Madde 12 : Bu sözlesme kapsaminda uygulanacak Egitim Programina ait belgelendirilmis egitim harcamalarinin SDS'ler için % 75'i, KOBI'ler için % 50'si desteklenecektir.


Madde 13 :
Egitim Programina iliskin Toplam Destek Tutari, Egitim Programina yönelik dogrudan egitim faaliyetlerini ilgilendiren harcama kalemlerini içerir. Ulasim, konaklama, iase ve ibate masraflari ile üçüncü sahislarin harcamalari ve benzeri dolayli harcamalar dikkate alinmaz.


Madde 14 :
Isbu Sözlesme kapsaminda gerçeklestirilecek Egitim Programi Toplam Destek Tutari KDV hariç ............................................. TL.' dir.Bu Toplam Destek Tutarinin % 5 (Yüzdebes)'i, ilgili Teblig'in 8 inci maddesi geregince IGEME adina degerlendirme, izleme ve sonuçlandirma sürecindeki harcamalarini karsilamak maksadiyla kesilir.MÜCBIR SEBEPLER


Madde 15 :
Taraflarin su'i taksiri disinda meydana gelen kosullardan dolayi Egitim Programinin gerçeklestirilmesi ve/veya sürdürülmesinin imkansiz hale gelmesi veya belirli bir süre durdurulmak zorunda kalinmasi halinde, FIRMA bu durumu sebep ve sonuçlari ile birlikte en kisa zamanda IGEME'ye bildirir ve Egitim Programi mutabik kalinacak bir süre için Dis Ticaret Müstesarligi'nin görüsleri de alinarak durdurulur veya Sözlesme fesh edilir.SÖZLESMENIN FESHI


Madde 16 :
Bu Sözlesme hükümlerine iliskin faaliyetlerin gerçeklestirilmesi sirasinda taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve / veya getirememesi halinde Dis Ticaret Müstesarliginin görüsleri alinarak Sözlesme fesh edilir.DIGER HÜKÜMLER


Madde 17 :
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2000/2 sayili Teblig'ine iliskin Uygulama Usul ve Esaslari bu Sözlesmenin ayrilmaz bir parçasi ve eki olarak kabul edilecektir.


Madde 18 :
FIRMA, isbu Sözlesme kapsami içinde yer alan, Basvuru Formunda belirtilen uygulanmasi öngörülen egitim programina iliskin hususlari, makul bir süre öncesinden basvurmak ve IGEME'nin onayini almak kaydiyla degistirebilir.


Madde 19 :
Bu Sözlesmenin aktinden ve uygulamasindan dogan her türlü vergi, resim ve harçlar FIRMA tarafindan ödenecektir.


Madde 20 :
Bu Sözlesmeden dogabilecek anlasmazliklarin nihai çözümünde Ankara Mahkemeleri ve Icra Daireleri yetkili olacaktir.


Madde 21 :
Bu Sözlesme, ............ Madde ve ........... sayfadan ibaret olup, 3 (üç) orjinal kopya olarak hazirlanmis ve taraflar arasinda ....../...../ 20.. tarihinde …. ...............… ( yer )............' da imzalanmistir.


Uygulamaci Kurulus KOBI/SDS

IGEME

FIRMA

(Yetkili Imza) ve Kase

(Yetkili Imza) ve Kase

 

 

 

 

 

 

 

 

EK - 4


EGITIM UYGULAMA RAPORU ÖRNEGI 

 

1. EGITIMI VEREN KURULUSA ILISKIN BILGILER

· Unvani :

· Kurulus Tarihi :

· Vergi Dairesi ve Sicil No. :

· SSK Isyeri Sicil No. :

· Haberlesme AdresiPosta Kodu :

Telefon :
Fax :


2. EGITIM PROGRAMI BILGILERI

· Egitim Programinin Adi :

· Egitim Programinin Amaci :

· Egitim Konusu / Konulari :

· Programin Baslama Tarihi :

Bitis Tarihi :

Toplam Süre : ............... saat/gün/ay

· Egitim Dokümani ve Materyalleri Listesi :

( Belge Ekleyiniz )

· Uygulama Yöntemi :

· Egitimin Verildigi Yer / Yerler :

· Egitim Süresince Islenecek Konu Alt Basliklari :

· Egitim Sürecinde Gerçeklestirilen

Laboratuvar Çalismalari :

Teknik Geziler :
Isbasi Uygulamalari :

Diger :

 

 

3. KATILIMCILAR ILE ILGILI BILGILER

a. Katilimci Listesi

( Katilimcilarin fazla olmasi halinde asagidaki gibi listeleyiniz. )

 

Adi - Soyadi

Egitim Düzeyi

Meslegi Görevi

1.

............................

............................

............................

2.

............................

............................

............................

3.

............................

............................

............................


b. Devam Çizelgesi

Islenen Konu ve Süresi :

Katildigi Süre Egitim Sirasindaki

 

Adi - Soyadi

saat/gün

Ilgi ve Dikkati *

1.

............................

............................

............................

2.

............................

............................

............................

3.

............................

............................

............................

* Egitim sirasindaki ilgi ve dikkati, Egitimi veren Uzman tarafindan degerlendirilecek ve asagidaki derecelere göre belirlenecektir.

A - Çok iyi

B - Iyi

C - Vasat

D - Ilgi göstermeye çalisiyor, ancak geçmis egitim düzeyi nedeniyle algilama kapasitesi yetersiz

E - Dikkati daginik, egitimin faydali olmasi için ayni konuyu bir kez daha almasi gerekir

F - Ilgisiz, yetersiz 


4. EGITIM UZMANLARI

( Çok sayida egitim uzmani olmasi halinde asagidaki gibi listeleyiniz. )

Konuyu

Uzmanlik Isledigi Isledigi Isleme

Adi Soyadi

Alani

Deneyimi

Konu

Süre

Yöntemi

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

…………

 

5. BELGELER

a. Uygulama Egitim Testleri ve Sonuçlari

b. Katilimcilar / FIRMA için Katilim Belgesi, Basari Belgesi ve Dereceleri 

c. Ödeme Belgeleri 

Program Katilim Ücreti : ............................. TL. 

Uzman / Danisman Ücreti (Toplam) : ............................. TL. 

Doküman / Yazili Materyal : ............................. TL. 

Diger (lütfen belirtiniz) : ............................. TL. 


6. GÖRÜS VE ÖNERILER

Bu bölümde, Egitim Verecek Kurulus tarafindan uygulanan Egitim Programina iliskin degerlendirmeler, FIRMA ve katilimcilara ait görüs ve öneriler, varsa elestiriler, uygulanan egitim programinin FIRMA'ya katkisi ile ilgili degerlendirmeler gibi hususlar yer alacaktir.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(Bu Egitim Uygulama Raporunda yer alan bilgilerin dogrulugunu onaylariz.)

Egitimi Veren Kurulus Adina

Yetkilinin Adi ve Soyadi

(Imza ve Kase)

 


  

EK - 5

EGITIM YARDIMI DESTEGI VERILECEK

KOBI / SDS' LERIN SEÇIMINDE ESAS ALINACAK

ÖNCELIKLER

1. GENEL HUSUSLAR

Egitim Yardimi Destek talebinin yogun olmasi, basvurularin ayni anda karsilanamamasi veya KOBI / SDS ile Egitimi Verecek Kurum arasinda bir önsözlesme bulunmamasi durumunda IGEME tarafindan asagida 2. Bölümde belirtilen “Öncelikler” çerçevesinde degerlendirme yapilir.

KOBI veya SDS'nin bir defada en fazla bir egitim programi talebi desteklenir. Müteakip bir basvurunun degerlendirmeye alinabilmesi için önceki programin tamamlanmis ve Dis Ticaret Müstesarliginca onaylanmis olmasi gerekir.


2. ÖNCELIKLER
 

Basvuru için gerekli Bilgi ve Belgelerin, tam, eksiksiz ve dogru olmasi;

Daha önceden Egitim Yardim Destegi almamis olmasi, ya da daha az sayida almis olmasi;

Bir KOBI / SDS'nin ayni yil içinde, ayni egitim programina birden fazla sayida basvurusu bulunmamasi;

KOBI / SDS'lerin biraraya gelerek grup halinde bir egitim programindan destek talebinde bulunulmasi;

Egitim verecek kurulusun daha önceki deneyim ve uygulamalari, uzmanlarin egitim düzeyleri ve kariyerleri;

Talep edilen Egitim Programinin benzer sart ve standartlarda verilmesi durumunda Yurtiçi Egitim Kuruluslarina öncelik taninmasi;

Egitim yardimi talebinde bulunan KOBI / SDS ürünlerinin daha fazla dis pazar potansiyeli bulunmasi;

Dis ticaretle ilgili egitim konularina iliskin basvurularda KOBI / SDS'nin ortaklarinin üretim alt yapisinin ihracata uygun olmasi;

Daha önce katildigi Egitim Programi uygulamalarinda yüksek performans gösteren KOBI / SDS olmasi;

Egitim Yardimi talebinde bulunan KOBI / SDS'de çalisanlarin niteliklerinin yeterli bulunmasi

Egitim veren kurulusun uluslararasi standartlarda egitim programlari düzenliyor bulunmasi;

Dis ticaretle ilgili egitim konularinda teorik olmasinin yanisira pratige yönelik çalismalari da Içermesi, örnek olay çözme yönteminin kullanilmasi, dis ticaret Islemlerinde uygulamaci kuruluslarda yerinde tespit ve staj çalismalarinin yapiliyor olmasi;

Egitim yardim talebinde bulunan KOBI / SDS ürünlerinin stratejik öneminin fazla olmasi;

KOBI / SDS'nin yarattigi katma degerin yüksek olmasi;

Uygulanacak Egitim Programinin KOBI / SDS'nin üretim ve dis ticaret faaliyetlerini dogrudan ilgilendiriyor olmasi;
KOBI / SDS'nin Kalkinmada Öncelikli Yörelerde yerlesik bulunmasi;
EK - 6


TAAHHÜTNAME

MALIYE BAKANLIGINA

Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayili “Ihracata Yönelik Devlet Yardimlarina Iliskin Karar” inin 4'üncü maddesinin verdigi yetkiye dayanarak, istihsal edilen, Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nun 29.01.2000 tarih ve 2000/2 sayili Teblig'i çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankasi'nca tarafima haksiz bir ödeme yapildiginin tevsik edilmesi halinde, sözkonusu tutari ödeme tarihinden itibaren 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre geri ödeyecegimi taahhüt ederim.

Firma Ünvani :

Adres :

Telefon, Fax :

Yetkili Kisi :

Yetkili Imza ve Kase :

Vergi Dairesi ve Sicil No. :

ÖNEMLI :

(Bu Tahhütname, Imza sirkülerinde tatbiki imzasi bulunan ve sirketi temsil ve ilzama yetkili kisi tarafindan imzalanacaktir)

 

Murat KÖSEOĞLU
 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 

 

Kıbrıs Şehitleri Cd. 1448 Sk. No:7 Alsancak İZMİR TÜRKİYE info@muratkoseoglu.com Tel: +90 232 464 49 07 Gsm: +90 532 292 13 68