YÖNETMELİK
RESMÎ GAZETE
Sayı : 26656
Tarih : 27 / 09 / 2007

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 21/2/1990 tarihli ve 20440 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan "Bakan" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve "Birlik" tanımının sonuna "(TÜRMOB)" ibaresi eklenmiştir.

"Bakan: Maliye Bakanı'nı,"

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na" ibaresi, "Maliye Bakanlığı'na"; 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanı" ibaresi "Maliye Bakanı"; 23 üncü maddesinde yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın" ibaresi "Maliye Bakanlığı'nın" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (k) bendinde yer alan "yeminli mali müşavirlerin" ibaresi "serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan "mektup" ibaresinden önce gelmek üzere "teyitli e-posta, teyitli faks veya" ibaresi eklenmiştir.

"Oda yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil ) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, eşleri ve kendileri ile ilgili işlerin görüşülmesine ve soruşturmasına katılamazlar."

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16 – Odanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Odaya giriş (kayıt) ücreti: Odaya kaydolan her üyeden ve Oda çalışanlar listesine kaydedilecek ortaklık büroları ve şirketler ile bunların şubelerinden kayıt anında bir kere alınır. Kayıt ücreti miktarı memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

b) Yıllık üye aidatları: Maktu ve nispi olarak iki şekilde tespit olunur ve Nisan ayı sonuna kadar tahsil olunur.

1) Maktu yıllık aidat: Memur maaşı taban aylığı katsayısının 200 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından ödenir.

2) Nispi yıllık aidat: Yalnızca fiilen mesleki faaliyette bulunan üyelerce ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık gelir vergisi beyannamesinden mesleki kazancının %1'ini, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın %1'ini yıllık aidat olarak ödemek zorundadır. Nispi aidatın üst sınırı, maktu yıllık aidatın yirmi katını geçemez. Odaya giriş (kayıt) ücreti ile yıllık maktu ve nispi aidatların miktarları ve ödeme zamanları, 3568 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (g) bendine göre Birlik tarafından belirlenir.

c) Yardım ve bağışlar: Odaya ihtiyari olarak yardımda ve bağışta bulunulabilir.

d) Çeşitli gelirler:

1) Oda gayrı menkullerinin kira gelirleri, her türlü faiz ve menkul kıymet gelirleri, Oda aracılığıyla üyelere sağlanan tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen ücretlerin %4'ü ve çeşitli gelirlerdir. Mesleki kimlik belgesi bedeli olarak memur maaşı taban aylığı katsayının 200 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar; Oda mensuplarına dağıtılacak ve bürolarına asmaları zorunlu tasdikli fiyat tarifesi karşılığı olarak, memur maaşı taban aylığı katsayısının 100 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar alınır.

2) Oda için gerekli taşınmaz mal edinimi için oda genel kurulu tarafından belirlenecek katkı payları ile çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kayıtlı şirketlerden alınacak yıllık ödentiler.

3) Genel Kurulca belirlenecek diğer gelirler.

4) Kurs ve mesleki eğitim gelirleri."

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Odalar kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar."

"Amaçları dışında faaliyet gösteren odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Maliye Bakanlığı'nın veya bulundukları yer cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır."

"Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesine veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, odalar, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim , kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar."

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (e) bendinde yer alan "hazırlamak" ibaresinden önce gelmek üzere "oda saymanı ile birlikte" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Oda saymanının görev ve yetkileri

MADDE 26/A – Oda saymanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Odanın bütçe taslağını oda sekreteri ile birlikte hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Odanın muhasebe kayıt ve işlemlerinin, kendi gözetiminde düzgün tutulmasını sağlamak.

c) Gelir ve giderleri usulüne uygun belgelere istinaden kayda aldırmak.

d) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini, saklanmasını sağlamak.

e) Bütçe ödenekleri arasındaki aktarma tekliflerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Dönem sonu mali tablolarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

g) 29/11/1991 tarihli ve 21066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte belirtilen süre sonunda maktu ve nispi aidatlarını ödemeyenleri belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Kâr amaçsız işletmeler muhasebe standardına uygun olarak finansal tabloları hazırlamak."

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak."

"d) Affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymiş olmamak."

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 31 – Noterden tasdikli genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve üye kayıt defteri, çalışanlar listesi defteri ile gerekli sair tasdiksiz yardımcı defterler, yönetim kurulu sorumluluğunda oda sekreterliğince; noterden tasdikli yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ise yönetim kurulunun sorumluluğunda ve oda saymanın gözetiminde; düzenlenir ve saklanır.

Gelir ve giderler usulüne uygun belgelere istinaden kayda alınır. Defterlerin elektronik ortamda da tutulması mümkündür."

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin (A) fıkrasında ve (B) fıkrasının (a) bendinde yer alan " bilanço , kar-zarar tablosu" ibareleri, "mali tablolar" ibaresi şeklinde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan "bilirkişilik" ibaresinden sonra gelmek üzere ", değerleme, derecelendirme" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Oda üyeliğinden istifa edenler, Birliğe iade edilmek üzere ruhsatlarını ve varsa mesleki kaşelerini odaya teslim etmek zorundadırlar."

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"b) Şirketlerde, şirket sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin aslı veya ticaret sicilinden alınmış onaylı bir örneği veya aslı görülerek ilgili oda tarafından onaylanmış bir örneği,"

"c) Şirket ortaklarının, ortaklık paylarının ve adresinin değişmesi halinde, konuya ilişkin kararın noterden onaylı nüshası ile kararın yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya ticaret sicilinden alınmış onaylı bir örneği veya aslı görülerek ilgili oda tarafından onaylanmış bir örneği,"

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 38 – Her meslek mensubu mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu odanın bilgisi dahilinde işyeri açmak zorundadır.

Büro standartları ve buna ilişkin usul ve esaslar Birlik genel kurulunda belirlenir. Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile iç içe olamaz. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz. Mesleki faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgahlarda yürütülemez. Birlikte çalışan meslek mensupları da ayrı büro edinemezler.

Ortaklık bürosu veya şirket kurulması halinde de işyeri açılması mecburidir. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgahlarının bulunduğu bölgenin odasına kaydolurlar.

Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa göre bir meslek şirketi kurmaları halinde, şirket, kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açamaz. Bir şirketin başka bir ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi halinde mümkündür. İşyeri açılışına ilişkin gerekli yoklama odalar tarafından yapılır. Vergi dairelerince mükellefiyet tesisinde oda sicil belgesi aranır. Büro edinen meslek mensupları, odaya kayıt olduktan itibaren üç ay içinde Büro Tescil Belgesi almak zorundadırlar. Büro Tescil Belgeleri iki yılda bir vize ettirilir."

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kimlik belgesi alınması ve değiştirilmesi

MADDE 40 – Meslek mensuplarına bağlı oldukları odalar tarafından kimlik belgesi verilir. İşyerinin başka bir odaya nakli halinde yeni kimlik belgesi verilir ve eskisi iptal edilir.

Meslek unvanından başka nüfus hüviyet cüzdanında belirtilen bilgiler ile iş ve ikamet adreslerini içeren bu kimlik belgesi oda başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Kimlik belgeleri, tek tip olarak Birlik tarafından bastırılır.

İstifa ve diğer sebeplerle meslekten ayrılanlar, kimliklerini iptal edilmek üzere odaya teslim ederler."

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki birinci ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

"Meslek mensubu, gerekli gördüğü takdirde kendisine gelen müşterinin kim olduğunu önceki meslek mensubundan sorup öğrenerek, gerekli görüşmeleri de yaptıktan sonra işi kabul eder."

"İş kabulü ve reddi ile ilgili uygulama esasları, Birlik tarafından bir mecburi meslek kararı ile belirlenir."

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 43 – Mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları nakil için yeni iş yeri merkezinin bulunduğu oda yönetim kuruluna yazı ile başvurur. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensuplarının ikametgah değişikliklerinde nakil suretiyle kayıt yaptırmaları ihtiyaridir.

İşyeri ve ikametgah değişikliklerinde başvuru yazısında, istekte bulunan meslek mensubunun kayıtlı olduğu odanın adı, sicil numarası, ruhsatname numarası ve günü, nakletmek istediği oda bölgesi içindeki işyeri ve ikamet adresi bildirilir. Adres değişikliğinin Odaya bildirilmesi zorunludur."

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Geçici Kurul'a (Birliğe)" ibaresi "Birliğe" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesinde yer alan "ayrıca" ibaresinden sonra gelmek üzere "nakil gittiği odaya" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Geçici Kurul'a (Birliğe)" ibaresi "Birliğe" olarak değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birlik bu itirazı onbeş gün içinde karara bağlar. Birliğin vereceği karar kesindir."

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Meslek üye kütüğü, çalışanlar listesi ile çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kaydolma ve silinme

MADDE 46 – Odada, odaya kayıtlı her meslek mensubunun kaydedildiği meslek mensubu üye kütüğü ile fiilen mesleki faaliyette bulunacakların yazıldığı çalışanlar listesi tutulur. Çalışanlar listesinin ayrı bir bölümüne ortaklık büroları ve şirketler kaydolunur.

Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden Yönetim Kurulu kararı ile silinir:

a) Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması.

b) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş bulunması.

c) Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması.

d) Meslek mensubu olmak için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması.

e) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması.

f) Mesleki faaliyetine son verdiğinin odaca tespit ve tevsik edilmiş olması.

Yukarıdaki (b), (c), (d), ve (e) bentlerine göre verilen çalışma listesinden silme kararı, gerekçeli olmak zorundadır. Bu karara karşı meslek mensubu odada kayıtlı en son adresine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz edebilir. İtiraz oda kanalıyla yapılır. İtiraz üzerine Birlikçe alınan kararlar, ilgili odaya da bildirilir.

Meslek mensubu, silme kararı kesinleşinceye kadar mesleğini yapma hakkına sahiptir. Kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamaz. Oda disiplin kurulu, kamu yararı bakımından gerekli gördüğü hallerde, yönetim kurulunun çalışanlar listesinden silme kararı üzerine, meslek mensubunun geçici olarak mesleki faaliyette bulunmasını yasaklayabilir. Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu bu listeye yeniden yazılmaya hak kazanır.

Mesleki şirketlerin, tasfiyesine karar verildiği halde, tasfiye işlemlerinin üç yılda tamamlanmaması veya şirketin üç yıl gayri faal durumda olduğunun tespit edilmesi halinde, bu şirketlere ait kayıtlar yönetim kurulu kararıyla şirketler sicilinden silinir. Üye olmanın hukuki yükümlülüklerini yerine getiren şirketler gayri faal sayılmaz."

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Sözleşme ücretinin rakamla ve yazıyla belirtilmesi zorunludur."

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin son fıkrasında yer alan "Geçici Kurul'a (Birliğe)" ibaresi "Birliğe" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Yönerge düzenleme

EK MADDE 1 – Odalarca, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar için yönergeler düzenlenir.

a) Oda birimlerinin oluşumu ile bu birimlerce yürütülecek iş ve işlemler.

b) Oda personelinin niteliği, işe alınmaları, görev ve sorumlulukları, ücret ve sair hakları, çalışma koşulları, görevlerine son verilmesi ve sair hususlara ilişkin usul ve esaslar.

c) Oda tarafından yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslar.

d) Disiplin kovuşturmaları ile ilgili ön incelemenin usul ve esasları ile kesinleşen disiplin cezalarının uygulanmasının usulü.

e) Geçici olarak yurt içinde ve yurt dışında başka bir yerde görevlendirileceklere ödenecek harcırahın miktarı, usul ve esasları.

f) Meslek mensupları ile mükellefler arasındaki çeşitli uyuşmazlıkların tahkim usulü ile çözülmesinin usul ve esasları.

Odalar, gerekli gördükleri sair hususları da yönergelerle düzenleyebilirler.

Yukarıda belirtilen hususlar için düzenlenecek yönergeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanarak, sürenin bitimini izleyen ilk genel kurulun onayına sunulur."

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetim Kurulları yürütür.

 

Murat KÖSEOĞLU
 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 

 

Kıbrıs Şehitleri Cd. 1448 Sk. No:7 Alsancak İZMİR TÜRKİYE info@muratkoseoglu.com Tel: +90 232 464 49 07 Gsm: +90 532 292 13 68